Створення: 24.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2014

Публічне акціонерне товариство “Кам’янський” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2014р. о 14.00 за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул. Леніна 1, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
 5. Переобрання ревкомісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 30.04.14 з 13.30 до 14.00 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 99566/85739.
 • Основні засоби 18179/20593.
 • Запаси 11378/9236.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 55152/40689.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 125/190.
 • Нерозподілений прибуток 24685/18811.
 • Статутний капітал 23457/23457.
 • Довгострокові зобов’язання 17647/17702.
 • Поточні зобов’язання 30432/22424.
 • Чистий прибуток (збиток) 5188/-3675.
 • Кількість акцій 93829600/93829600.
 • Чисельність працівників 241/233.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 56(1809) від 24.03.14.