Створення: 25.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2015

Публічне акціонерне товариство “Кам’янський” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2015р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул. Леніна 1, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.
 5. Переобрання органів товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до юрисконсульта Редьки С.В.

Реєстрація учасників зборів 29.04.15 з 09.40 до 10.00 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 100013/99566.
 • Основні засоби 31134/32907.
 • Запаси 14162/11378.
 • Сумарна дбт заборгованість 51445/55152.
 • Грошові кошти 3268/125.
 • Власний капітал 58292/51487.
 • Статутний капітал 23457/23457.
 • Нерозподілений прибуток 31490/24685.
 • Довгострокові зобов’язання 17526/17647.
 • Поточні зобов’язання 24195/30432.
 • Прибуток на одну акц. (грн.) 0.07/0.06.
 • Кількість акцій 93829600/93829600.
 • Чисельність працівників 229/241.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 57(2061) від 25.03.15.