Створення: 27.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/04/2017

Публічне акціонерне товариство “Кам’янський”, місцезнаходження Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Одрадокам’янка, вул.Вишнева, 1, скликає загальні збори акціонерів 28.04.2017р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Дубина Світлана Вікторівна, члени комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, Дерр Ірина Михайлівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Кам’янський».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства та типу товариства;

- уповноважити Голубничого Олександра Андрійовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

9.1 утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Кам’янський», обрати НР ПрАТ «Кам’янський» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.2 обрати головою НР ПрАТ «Кам’янський» Дмитрук Олену Леонідівну, членом ради – Пуляєву Наталію Вікторівну;

9.3 утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Кам’янський», обрати РК ПрАТ «Кам’янський» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.4 обрати головою РК ПрАТ «Кам’янський» Покрищенка Анатолія Володимирович, членом РК – Мельничук Аллу Георгіївну;

9.5 утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства;

9.6 обрати Директором ПрАТ «Кам’янський»» Голубничого Олександра Андрійовича.

Питання 10:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kamenskiy.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Голубничого О.А.

Реєстрація учасників зборів 28.04.17 з 09.35 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 137474/144847.
 • Основні засоби 48409/46420.
 • Запаси 10907/6270.
 • Сумарна дбт заборгованість 98884/95210.
 • Грошові кошти 1052/15304.
 • Нерозподілений прибуток 91903/75706.
 • Власний капітал 105705/102508.
 • Статутний капітал 23457/23457.
 • Довгострокові зобов’язання 11393/21101.
 • Поточні зобов’язання 17376/21238.
 • Прибуток на одну акц. (грн.) 0,07/0,47.
 • Кількість акцій 93829600/93829600.
 • Чисельність працівників 218/218.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 58(2563) від 27.03.17.