Створення: 26.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2012

ПАТ «Кам’янський» скликає загальні збори акціонерів 27.04.2012р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул. Леніна 1, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів за 2011р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
  5. Переобрання органів управління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.04.12.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до юриста.
Реєстрація учасників 27.04.12 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 79442/53109. Основні засоби 13533/13628. Запаси  7412/6414. Сумарна дебіторська заборгованість 35470/11613. Грошові кошти та їх еквіваленти 401/436. Нерозподілений прибуток 18586/2498. Статутний капітал 23457/23457. Поточні зобов’язання 21955/4970. Чистий прибуток (збиток) 16088/6519. Середньорічна кількість акцій (шт.) 93829600/93829600.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 57(1310) від 26.03.12.