Створення: 19.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 23/04/2013

ПАТ “Кам’янський” скликає загальні збори акціонерів 23.04.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам’янка, вул. Леніна 1, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 17.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 23.04.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

85739

78017

Основні засоби

15084

15793

Запаси

1406

2354

Сумарна дебіторська заборгованість

40689

35399

Грошові кошти та їх еквіваленти

190

401

Нерозподілений прибуток

18811

18588

Власний капітал

45613

45391

Статутний капітал

23457

23457

Довгострокові зобов’язання

5783

3564

Поточні зобов’язання

34123

28756

Чистий прибуток (збиток)

677

16086

Середньорічна кількість акцій (шт.)

93829600

93829600

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

233

275

 

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 53(1557) від 19.03.13.