Створення: 08.03.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Голубничий Олександр Андрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   07-03-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413713
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Бериславський р-н
        Поштовий індекс 74341
        Населений пункт с. Одрадокам'янка
        Вулиця, будинок вул. Вишнева, 1
        Міжміський код, телефон та факс (05546) 5-42-79, 5-42-79
        Електронна поштова адреса емітента kamenskiy@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.kamenskiy.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї вiдсутня, оскiльки в звiтному перiодi нiяких лiцензiй не було. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Вiдомостi щодо виникнення осоливої iнформацiї вiдсутнi, оскiльки в звiтному перiодi осодливої iнформацiї не було.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   25-04-2016
   65
   Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2015р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2015р. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Всi питання розглянутi, рiшення по ним прийнятi.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Бериславська районна рада народних депутатiв 24114910 м. Берислав, д/н, 74300, Херсонська область, пл. Перемоги, 2   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Гулик Людмила Федорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова наглядової ради  Дмитрук Олена Леонiдiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 28 128 363 29.97813376589% 28 128 363 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Покрищенко Анатолiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 548 0.0006% 548 
   Член наглядової ради  Рибак Вiктор Олексiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 26 024 0.028% 26 024 
   Член наглядової ради  Пуляєва Наталiя Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 0.00000106576%
   Член ревiзiйної комiсiї  Герасимчук Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 96 0.00010231313% 96 
   Член ревiзiйної комiсiї  Мельничук Алла Георгiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 420 0.00044761994% 420 
   Усього   28 156 076 30.00766922165 % 28 156 076 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Голубничий Олександр Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 21
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Комбiнат будiвельних конструкцiй", директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.03.2011 р. термiном до переобрання. Стаж керiвної роботи 21 рiк, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ПАТ "Комбiнат будiвельних конструкцiй" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Днiпровський, 1), а також посаду директора в ППТФ "Гарант"(мiсцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гулик Людмила Федорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Миколаївський сiльськогосподарський iнститут, факультет бухоблiку
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", заступник головного бухгалтера
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду розпорядженням керiвника вiд 01.08.2005 р. на невизначений термiн. Стаж керiвної роботи 19 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дмитрук Олена Леонiдiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет радiотехнiки та електронiки
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ППТФ "Гарант", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015 р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 17 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Триатлон" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11), а також посаду директора в ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка"(мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Покрищенко Анатолiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середня спецiальна, технiкум ГМЕСХ
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", начальник вiддiлу постачання
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу голова комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 9 рокiв, перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу постачання. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Рибак Вiктор Олексiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Мелiтопольський сiльськогосподарський iнститут, факультет механiзацiї сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", iнженер-механiк
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 9 рокiв, перелiк попереднiх посад: iнженер-механiк. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пуляєва Наталiя Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, економiчний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мельничук Алла Георгiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середньо-спецiальна, Новокаховський с/г технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Херсонсье пiдприємство МТЗ "Облагроустаткування", комiрник
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 6 рокiв перелiк попереднiх посад: комiрник. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Герасимчук Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Вища, Одеський технiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бериславський районний вiддiл статистики, економiст
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. термiном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 6 рокiв перелiк попереднiх посад: економiст. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка" 25646210 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Карбишева, 11 Д/н 23 268 881 25 23 268 881 0 0 0
   ТОВ "Триатлон" 30143616 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Карбишева, 11 Д/н 34 704 420 37 34 704 420 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 28 128 363 30 28 128 363 0 0 0
   Усього  86 101 664 92 86 101 664 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8, м.Київ/
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 482-52-14
   Факс (044) 482-52-14
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   29-04-2011 45/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119549 Документарна 0.25 93829600 23457400 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський" є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Кам'янський". Згiдно до Закону України "Про приватизацiю державних пiдприємств" Бериславською районою радою народних депутатiв, наказом № 130-а вiд 22.09.00 р. було прийнято рiшення про приватизацiю радгоспу-заводу "Кам'янський. Процес приватизацiї завершився 18.02.2001 р. Статут затверджено 19.02.2001 р. i пiдприємство перетворилося в ВАТ "Кам'янський". Радгосп-завод "Кам'янський" було створено на базi двох вiддiлкiв радгоспу "Львiвський" у 1963 роцi. Мета дiяльностi - вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою (виробництво продукцiї виноробства). До 1997 року пiдприємство було прибуткове. Починаючи з 1997 року у зв'язку зi змiнами в економiцi України, а також з частковим вимерзанням винограду, обсяг виробництва значно скоротився.В 2005 роцi вiдбулося значне пiдвищення обсягiв промислової продукцiї, що дало змогу стабiлiзувати фiнансовий стан пiдприємства. В 2011р. випуск акцiй було переведено в бездокументарну форму iснування, статут затверджено загальними зборами 14.03.2011р., товариство стало називатися ПАТ "Кам'янський".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура управлiння - вiддiлкова. Вiддiлок №1 - центральна садиба с.Одрадокам'янка, вiддiлок №2 - с.Миколаївка.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський" Бериславського району, Херсонської областi Вiд 11.01.2016 р. № 2/2 с. Одрадокам'янка РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про облiкову полiтику ПАТ "Кам'янський" у 2016 роцi" На виконання вимог чинного законодавства України, зокрема Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнфiном України (з урахуванням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)); рекомендацiй, що мiстяться у Листi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 "Про облiкову полiтику"; нормативних документiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо бухгалтерського облiку основних операцiй у акцiонерних товариствах; Податкового кодексу України, - НАКАЗУЮ: 1. Встановити у ПАТ "Кам'янський" облiкову полiтику на 2016 рiк, метою якої є забезпечення: - Дотримання принципу послiдовностi облiку; - Незмiнностi протягом 2016 року правил та принципiв, що застосовуються для вiдображення у облiку господарських операцiй; 2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, документообiгу, вибiр форми i методологiї бухгалтерського облiку, штату бухгалтерiї, за забезпечення взаємозв'язку бухгалтерiї ПАТ з iншими пiдроздiлами ПАТ i виконання вимог Головного бухгалтера всiма пiдроздiлами, у частинi здiйснення бухгалтерського облiку i контролю, несе особо, уповноважена Власником ПАТ - Директор ПАТ "Кам'янський". Директор ПАТ забезпечує дотримання всiма службами правомiрних вимог Головного бухгалтера щодо оформлення i надання до облiку первинних документiв, дотримання облiкової i звiтної дисциплiни. 3. Для органiзацiйного забезпечення ведення бухгалтерського облiку у ПАТ "Кам'янський" створено бухгалтерську службу на чолi з Головним бухгалтером. Розподiл обов'язкiв мiж персоналом бухгалтерiї - за функцiональним принципом. 4. Головний бухгалтер ПАТ забезпечує: - Дотримання законодавчих i нормативних вимог щодо складання достовiрної та своєчасної звiтностi (фiнансової, управлiнської i податкової); - Дотримання чинної облiкової полiтики пiдприємства та всiєї процедури ведення бухгалтерського облiку; 5. Технiка i форми бухгалтерського облiку. Робочий План рахункiв ПАТ Для накопичення та згрупування прийнятої до облiку iнформацiї бухгалтерiя ПАТ використовує регiстри журнально-ордерної форми облiку, пристосованi до особливостей господарських операцiй ПАТ. Для ведення бухгалтерського облiку застосовувати на пiдприємствi комп'ютерну програму " 1С: Бухгалтерiя" На пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом МФУ вiд 30.11.99 р. № 291, розробити та затвердити Робочий план рахункiв ПАТ з використанням рахункiв третього i четвертого порядку (наведеним у Додатку №1). Для забезпечення необхiдностi деталiзацiї облiкової iнформацiї вводити додатковi субрахунки. ПАТ використовує типовi форми первинних документiв, якi затвердженi Держкомстатом України. 6. В цiлях органiзацiї облiку витрат дiяльностi по об'єктам затвердити Перелiк пiдроздiлiв основного та допомiжного ( Додаток №3 до наказу) 7. Затвердити номенклатуру статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт та послуг).(Додаток №4 до наказу) 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою Директор ПАТ "Кам'янський" Голубничий О.А. Додаток 2 до наказу "Про облiкову полiтику ПАТ "Кам'янський" у 2016 роцi" Методика ведення бухгалтерського облiку З метою дотримання пiдприємством протягом 2016 року єдиних принципiв та пiдходiв до вiдображення у облiку та звiтностi господарських операцiй, ПАТ "Кам'янський" обирає як найбiльш оптимальнi такi засади вiдображення господарських операцiй, що передбаченi вiдповiдними П(С)БО. № Елементи методологiї бухгалтерського облiку ПАТ Вибiр 1. Облiк необоротних активiв 1.1. Критерiй вiднесення активiв до необоротних Термiн служби - бiльше 365 днiв 1.2. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) 6000,00 грн. 1.3. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв Група 3 - 1000,00 грн., група 4,5 - 100,00 грн., група 6 - 100,00 грн., група 9 - 200,00 грн., група 8 - 500,00 грн. 1.4. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв Прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв 1.5. Термiни корисного використання основних засобiв Згiдно з ПКУ (п. 145.1) 1.6. Модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi пiсля первiсного визнання За первiсною вартiстю (амортизацiю не нараховувати) 1.7. Момент визнання нерухомостi як iнвестицiйної Прийняття рiшення про передачу об'єкта у операцiйну або фiнансову оренду 1.8. Метод нарахування амортизацiї необоротних матерiальних активiв Нарахування амортизацiї у розмiрi 100% пiд час передачi об'єкта в експлуатацiю 1.9. Метод нарахування зносу нематерiальних активiв Прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв нематерiальних активiв 1.10. Термiн використання нематерiальних активi: - Права на комерцiйнi позначення (права на торгiвельнi марки-знаки для товарiв, послуг) - Права постiйного користування земельною дiлянкою; - Програмного забезпечення; вiдповiдно до правовстановлюючого документа; 20 рокiв; 5 рокiв 1.11. Перiодичнiсть переоцiнки необоротних активiв ПАТ За рiшенням керiвника ПАТ - лише у разi суттєвого збiльшення справедливої вартостi конкретного активу порiвняно з його балансовою вартiстю (10 % i бiльше) 1.12. Залучення незалежних оцiнювачiв Без залучення незалежних оцiнювачiв. Оцiнку здiйснюють спецiалiсти вiддiлу капiтального будiвництва та вiддiлу головного механiка. 1.13. Перевiрка необоротних активiв на предмет зменшення корисностi активiв Не застосовується. 2. Облiк поточних (оборотних активiв) 2.1. Система облiку запасiв Перiодична 2.2. Оцiнка запасiв, що надходять у поточному перiодi За фактичною собiвартiстю 2.3. Оцiнка запасiв на дату балансу За собiвартiстю 2.4. Метод оцiнки вибуття запасiв Середньозваженої собiвартостi 2.5. Списання малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв Списання 100% вартостi пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї та МВО. 2.6. Створення резерву сумнiвних боргiв Формувати по платоспроможностi дебiторську заборгованiсть бiльше 6 мiсяцiв нараховувати 10 % 2.7. Склад витрат майбутнiх перiодiв Сплачена наперед вартiсть передплати перiодичних видань; Орендна плата з операцiйної та фiнансової оренди; Страховi платежi; Витрати на дослiдження та розробки; Витрати на маркетинговi дослiдження, рекламу, тощо (у разi загрози отримання збиткiв звiтного перiоду) 3. Облiк зобов'язань 3.1. Вiднесення зобов'язань до довгострокових Термiн погашення яких становить (за договором) бiльше 365 днiв 3.2. Нарахування заробiтної плати За колективним договором 3.3. Створювання забезпечень наступних витрат i платежiв Не доцiльно 3.4. Склад доходiв майбутнiх перiодiв Суми надходжень грошових коштiв на рахунок ПАТ за договорами про фiнансову оренду 4. Облiк доходiв та витрат 4.1. Визнання доходу - у бухгалтерському облiку За методом нарахування - пiд час пiдписання з покупцем акту приймання-передачi наданих послуг 4.2. Визнання доходу вiд операцiйної оренди нерухомостi Пiд час отримання орендної плати 4.3. Класифiкацiя загальновиробничих витрат перелiк i склад Всi загальновиробничi витрати вiдображати як витрати перiоду (без розподiлу їх на постiйнi та змiннi) 4.4. Засади цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках Застосовуються звичайнi цiни - як для зовнiшнiх споживачiв 4.5. Списання нарахованих вiдсоткiв за позиковi кошти А) на витрати перiоду, у якому вiдсотки слiд сплатити - у дебет рах. 951 Б) капiталiзацiю витрат на позики не застосовувати 4.6. Перiодичнiсть списання витрат майбутнiх перiодiв Щоквартально 4.7. Закриття рахункiв фiнансових результатiв Рах. 79 закривається у кiнцi звiтного кварталу 4.8. Застосування для облiку витрат рахункiв класу 8 та 9 Застосовується лише клас рахункiв 9; клас рахункiв 8 не застосовується 5. Облiк власного капiталу 5.1. Змiни розмiру статутного (складеного) капiталу Пiсля державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ у РДА 5.2. Напрямки використання прибутку " на матерiальне стимулювання та соцiальний розвиток; " на створення фонду розвитку виробництва; " на формування резервного капiталу; " на виплату дивiдендiв. 5.3. Створення резервного капiталу За рахунок чистого прибутку - не менше 5% чистого прибутку до досягнення розмiру резервним капiталом розмiру 15% статутного капiталу. 5.4. Виправлення помилок минулих рокiв, виявлених у поточному роцi За рахунок нерозподiленого прибутку (рах.441), якщо вказанi помилки вплинули на фiнансовий результат вiдповiдного року iз вiдображенням у Звiтi про власний капiтал 6. Iншi положення 6.1. Проведення iнвентаризацiї У разi змiни матерiально вiдповiдальної особи (враховуючи вимоги Iнструкцiї, затвердженої наказом Мiнфiну України № 69 вiд 11.08.1994р.) Директор О.А.Голубничий Додатоу № 3 до наказу Перелiк структурних пiдроздiлiв пiдприємства. Основне виробництво: - рослинництво; - промисловiсть. Допомiжне виробництво: - автотранспортний парк; - будiвельний вiддiл; - електроцех; - очиснi; - ремонтна майстерня; - тракторний парк; - фруктосховище; - холодильник; - охорона Додаток № 4 до наказу Номенклатура статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) № п/п У рослинниц-твi У промислово- стi У допомiжних виробництвах 1. Витрати на оплату працi + + + 2. Нарахування на оплату працi + + + 3. Насiння та посiвний матерiал + - - 4. Топливо та змащувальнi матерiали - + + 5. Добрива + - - 6. Засоби захисту рослин + - - 7. Сировина та матерiали - + + 8. Роботи та послуги + + + 9. Автопослуги + + + 10. Тракторнi послуги + + + 11. Водопостачання + + + 12. Електроенергiя + + + 13. Амортизацiя + + + 14. Послуги буд. вiддiлу + + + 15. Послуги рем. майстернi + + + 16. Загальновиробничi витрати + + + 17. Загальногосподарськi витрати + + + 18. Послуги стороннiх пiдприємств + + + 19. Iншi витрати + + +
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним предметом дiяльностi товариства є вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою. Основнi замовники нашої продукцiї знаходяться за межами Херсонської областi: - Харкiвський завод шампанських вин; - ТОВ "Iнтерфрут", м.Днiпропетровськ; - ДП "Севастопольський виноробний завод"; - ТОВ СП "Нiбулон"; - ПП "Полiекспо"; - ТОВ АТ "Каргiл". Звiтний перiод був дуже складним для вирощування багаторiчних насаджень (у зв'язку з природно-клiматнчними умовами) пiдприємство значно зменшило обсяги виробництва як сiльськогосподарської продукцiї, так i промислової. У зв'язку з тяжким фiнансовим становищем товариство не мало змоги провадити посадку багаторiчних насаджень. Були проведенi ремонти садiв та виноградникiв. Враховуючи стан виноградникiв (вiк, зрiдженiсть, розмiщення, урожайнiсть) перезакладка насаджень має значення в товариствi для виконання довгострокової програми розвитку галузi. Крiм того, нестача сировини на ринку виноматерiалiв дозволить ПАТ "Кам'янськнй" в майбутньому збiльшувати площi пiд виноградниками та реалiзовувати його виробникам або переробляти на винзаводi. Основними конкурентами на територiї Херсонської областi є: - ВАТ "Таврiя"; - АФ "Бiлозерський", якi теж займаються вирощуванням та переробкою винограду та плодiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв небуло.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Тяжкий фiнансовий стан пiдприємства не дозволяє проводити заходи: 1. По придбанню нової технiки, а саме тракторiв, якi застосовуються при обробiтку виноградникiв i садiв. 2. По придбанню саджанцiв виноградних та плодових культур для закладання нових площ. З. По своєчасному пiдвищенню оплати працi робiтникам пiдприємства. 4. Часткове вiдшкодування витрат з бюджетних кошт по догляду за молодими бататорiчними насадженнями. 5. Вплив природньо-клiматичннх умов при вирощуваннi багаторiчних насаджень.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафних санкцiй не убло.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента В звiтному перiодi товариство користувалось кредитними лiнiями банкiв та власними обiговими коштами.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок збiльшення площ багаторiчних насаджень. 2. Введення крапельної системи зрошення для компенсацiї нестачi вологи. 3. Розширення ринкiв збуту продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  13632  13431   0  0  13632   13431
     — будівлі та споруди  7050  6700  0  0  7050   6700
     — машини та обладнання  2770  3289  0  0  2770  3289
     — транспортні засоби  19  3  0  0  19  3
     — інші  3793  3439  0  0  3793  3439
   2. Невиробничого призначення:  2370  2370  0  0  2370  2370
     — будівлі та споруди  2166  2166  0  0  2166  2166
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  204  204  0  0  204  204
   Усього  16002  15801  0  0  16002  15801
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 48409 тис. грн., знос становить 32608 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складала 15801 тис. грн., з них виробничого призначення 13431 тис. грн., невиробничого призначення 2370 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 67,36 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   108705 102508
   23457 23457
   23457 23457
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(108705.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(23457.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 11393  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X 11393  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 1330  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 1800  X X
   Інші зобов'язання X 14246  X X
   Усього зобов'язань X 28769  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 4530 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 45 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 157 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 8887 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 627 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 2 1
   2 2015 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть)  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів Х   
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність