Створення: 20.02.2015

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Голубничий Олександр Андрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413713
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Бериславський р-н
        Поштовий індекс 74341
        Населений пункт с. Одрадокам'янка
        Вулиця, будинок вул. Ленiна, 1
        Міжміський код, телефон та факс (05546) 5-42-79, 5-42-79
        Електронна поштова адреса емітента kamenskiy@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.kamenskiy.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Виноробна промисловiсть 557 12-08-2011 Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну Д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   30-04-2014
   62
   Збори вiдбулися 30.04.2014р. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2013 р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку (порядку покриття збиткiв) за 2013р. 5.Переобрання ревiзiйної комiсiї. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Рiшення, прийнятi загальними зборами з питань порядку денного: 1.Лiчильна комiсiя обрана в складi: Редька С.В., Покрищенко А.В., Сорокiна I.П.. 2.Звiт виконавчого органу прийняти до вiдома, затвердження звiту здiйснити пiсля звiтiв та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердженi. 4.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та баланс товариства за 2013р. затвердженi; прибуток направити на погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових коштiв. 5.Переобрати ревiзiйну комiсiю строком на 1 рiк, у такому складi: Голова комiсiї - Покрищенко Анатолiй Володимирович, Мельничук Алла Георгiївна, Герасимчук Тетяна Олександрiвна.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Бериславська районна рада народних депутатiв 24114910 м. Берислав, д/н, 74300, Херсонська область, пл. Перемоги, 2   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Гулик Людмила Федорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова наглядової ради  Дмитрук Олена Леонiдiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 28 128 363 29.97813376589% 28 128 363 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Покрищенко Анатолiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 548 0.0006% 548 
   Член наглядової ради  Рибак Вiктор Олексiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 26 024 0.028% 26 024 
   Член наглядової ради  Пуляєва Наталiя Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 0.00000106576%
   Член ревiзiйної комiсiї  Герасимчук Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 96 0.00010231313% 96 
   Член ревiзiйної комiсiї  Мельничук Алла Георгiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 420 0.00044761994% 420 
   Усього   28 156 076 30.00766922165 % 28 156 076 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Голубничий Олександр Андрійович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харківський авіаційний інститут
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Комбінат будівельних конструкцій", директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 14.03.2011 р. терміном до переобрання. Стаж керiвної роботи 19 років, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обіймає посаду директора в ПАТ "Комбінат будівельних конструкцій" (місцезнаходження: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1), а також посаду директора в ППТФ "Гарант"(місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка, вул. Леніна, 1). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гулик Людмила Федорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Миколаївський сiльськогосподарський iнститут, факультет бухоблiку
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", заступник головного бухгалтера
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду розпорядженням керівника від 01.08.2005 р. на невизначений термін. Стаж керiвної роботи 17 років, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дмитрук Олена Леонiдiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет радiотехнiки та електронiки
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ППТФ "Гарант", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 21.12.2012 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 15 років, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обіймає посаду директора в ТОВ "Триатлон" (місцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11), а також посаду директора в ТОВ "Фінансово-промислова спілка"(місцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Покрищенко Анатолiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середня спецiальна, технiкум ГМЕСХ
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", начальник вiддiлу постачання
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу голова комісії перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 14.03.2011 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 7 років, перелiк попереднiх посад: начальник відділу постачання. На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Рибак Вiктор Олексiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Мелiтопольський сiльськогосподарський iнститут, факультет механiзацiї сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", інженер-механiк
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 21.12.2012 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 7 років, перелiк попереднiх посад: інженер-механік. На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пуляєва Наталiя Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, економiчний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 21.12.2012 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 13 років, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Фінансово-промислова спілка" (місцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мельничук Алла Георгіївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середньо-спеціальна, Новокаховський с/г технікум
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Херсонсье підприємство МТЗ "Облагроустаткування", комірник
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу у складі комісії перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 14.03.2011 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 4 роки перелiк попереднiх посад: комірник. На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Герасимчук Тетяна Олександрівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Вища, Одеський технічний інститут
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бериславський районний відділ статистики, економіст
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевірках господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу у складі комісії перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 14.03.2011 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи 4 роки перелiк попереднiх посад: економіст. На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка" 25646210 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Карбишева, 11 Д/н 23 268 881 25 23 268 881 0 0 0
   ТОВ "Триатлон" 30143616 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Карбишева, 11 Д/н 34 704 420 37 34 704 420 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 28 128 363 30 28 128 363 0 0 0
   Усього  86 101 664 92 86 101 664 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   29-04-2011 45/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119549 Документарна 0.25 93829600 23457400 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публічне акцiонерне товариство "Кам'янський" є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Кам'янський". Згiдно до Закону України "Про приватизацiю державних пiдприємств" Бериславською районою радою народних депутатiв, наказом № 130-а вiд 22.09.00 р. було прийнято рiшення про приватизацiю радгоспу-заводу "Кам'янський. Процес приватизацiї завершився 18.02.2001 р. Статут затверджено 19.02.2001 р. i пiдприємство перетворилося в ВАТ "Кам'янський". Радгосп-завод "Кам'янський" було створено на базi двох вiддiлкiв радгоспу "Львiвський" у 1963 роцi. Мета дiяльностi - вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою (виробництво продукцiї виноробства). До 1997 року пiдприємство було прибуткове. Починаючи з 1997 року у зв'язку зi змiнами в економiцi України, а також з частковим вимерзанням винограду, обсяг виробництва значно скоротився.В 2005 роцi вiдбулося значне пiдвищення обсягiв промислової продукцiї, що дало змогу стабiлiзувати фiнансовий стан пiдприємства.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура управлiння - вiддiлкова. Вiддiлок №1 - центральна садиба с.Одрадокам'янка, вiддiлок №2 - с.Миколаївка.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про облікову політику ПАТ "Кам'янський" у 2014 році" На виконання вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України (з урахуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)); рекомендацій, що містяться у Листі Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 "Про облікову політику"; нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо бухгалтерського обліку основних операцій у акціонерних товариствах; Податкового кодексу України, - НАКАЗУЮ: 1. Встановити у ПАТ "Кам'янський" облікову політику на 2014 рік, метою якої є забезпечення: - Дотримання принципу послідовності обліку; - Незмінності протягом 2014 року правил та принципів, що застосовуються для відображення у обліку господарських операцій; 2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, документообігу, вибір форми і методології бухгалтерського обліку, штату бухгалтерії, за забезпечення взаємозв'язку бухгалтерії ПАТ з іншими підрозділами ПАТ і виконання вимог Головного бухгалтера всіма підрозділами, у частині здійснення бухгалтерського обліку і контролю, несе особо, уповноважена Власником ПАТ - Директор ПАТ "Кам'янський". Директор ПАТ забезпечує дотримання всіма службами правомірних вимог Головного бухгалтера щодо оформлення і надання до обліку первинних документів, дотримання облікової і звітної дисципліни. 3. Для організаційного забезпечення ведення бухгалтерського обліку у ПАТ "Кам'янський" створено бухгалтерську службу на чолі з Головним бухгалтером. Розподіл обов'язків між персоналом бухгалтерії - за функціональним принципом. 4. Головний бухгалтер ПАТ забезпечує: - Дотримання законодавчих і нормативних вимог щодо складання достовірної та своєчасної звітності (фінансової, управлінської і податкової); - Дотримання чинної облікової політики підприємства та всієї процедури ведення бухгалтерського обліку; 5. Техніка і форми бухгалтерського обліку. Робочий План рахунків ПАТ Для накопичення та згрупування прийнятої до обліку інформації бухгалтерія ПАТ використовує регістри журнально-ордерної форми обліку, пристосовані до особливостей господарських операцій ПАТ. Для ведення бухгалтерського обліку застосовувати на підприємстві комп'ютерну програму " 1С: Бухгалтерія" На підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, розробити та затвердити Робочий план рахунків ПАТ з використанням рахунків третього і четвертого порядку (наведеним у Додатку №1). Для забезпечення необхідності деталізації облікової інформації вводити додаткові субрахунки. ПАТ використовує типові форми первинних документів, які затверджені Держкомстатом України. 6. В цілях організації обліку витрат діяльності по об'єктам затвердити Перелік підрозділів основного та допоміжного ( Додаток №3 до наказу) 7. Затвердити номенклатуру статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт та послуг).(Додаток №4 до наказу) 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою Директор ПАТ "Кам'янський" Голубничий О.А. Додаток 2 до наказу "Про облікову політику ПАТ "Кам'янський" у 2014 році" Методика ведення бухгалтерського обліку З метою дотримання підприємством протягом 2014 року єдиних принципів та підходів до відображення у обліку та звітності господарських операцій, ПАТ "Кам'янський" обирає як найбільш оптимальні такі засади відображення господарських операцій, що передбачені відповідними П(С)БО. № Елементи методології бухгалтерського обліку ПАТ Вибір 1. Облік необоротних активів 1.1. Критерій віднесення активів до необоротних Термін служби - більше 365 днів 1.2. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єкта до складу основних засобів (без ПДВ) 2500,00 грн. 1.3. Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів Група 3 - 1000,00 грн., група 4,5 - 100,00 грн., група 6 - 100,00 грн., група 9 - 200,00 грн., група 8 - 500,00 грн. 1.4. Метод нарахування амортизації основних засобів Прямолінійний, за нормами, виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів 1.5. Терміни корисного використання основних засобів Згідно з ПКУ (п. 145.1) 1.6. Модель оцінки інвестиційної нерухомості після первісного визнання За первісною вартістю (амортизацію не нараховувати) 1.7. Момент визнання нерухомості як інвестиційної Прийняття рішення про передачу об'єкта у операційну або фінансову оренду 1.8. Метод нарахування амортизації необоротних матеріальних активів Нарахування амортизації у розмірі 100% під час передачі об'єкта в експлуатацію 1.9. Метод нарахування зносу нематеріальних активів Прямолінійний, за нормами, виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів нематеріальних активів 1.10. Термін використання нематеріальних активі: - Права на комерційні позначення (права на торгівельні марки-знаки для товарів, послуг) - Права постійного користування земельною ділянкою; - Програмного забезпечення; відповідно до правовстановлюючого документа; 20 років; 5 років 1.11. Періодичність переоцінки необоротних активів ПАТ За рішенням керівника ПАТ - лише у разі суттєвого збільшення справедливої вартості конкретного активу порівняно з його балансовою вартістю (10 % і більше) 1.12. Залучення незалежних оцінювачів Без залучення незалежних оцінювачів. Оцінку здійснюють спеціалісти відділу капітального будівництва та відділу головного механіка. 1.13. Перевірка необоротних активів на предмет зменшення корисності активів Не застосовується. 2. Облік поточних (оборотних активів) 2.1. Система обліку запасів Періодична 2.2. Оцінка запасів, що надходять у поточному періоді За фактичною собівартістю 2.3. Оцінка запасів на дату балансу За собівартістю 2.4. Метод оцінки вибуття запасів Середньозваженої собівартості 2.5. Списання малоцінних предметів, термін експлуатації яких становить менше 365 днів Списання 100% вартості під час передачі в експлуатацію із одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації та МВО. 2.6. Створення резерву сумнівних боргів Формувати по платоспроможності дебіторську заборгованість більше 6 місяців нараховувати 10 % 2.7. Склад витрат майбутніх періодів Сплачена наперед вартість передплати періодичних видань; Орендна плата з операційної та фінансової оренди; Страхові платежі; Витрати на дослідження та розробки; Витрати на маркетингові дослідження, рекламу, тощо (у разі загрози отримання збитків звітного періоду) 3. Облік зобов'язань 3.1. Віднесення зобов'язань до довгострокових Термін погашення яких становить (за договором) більше 365 днів 3.2. Нарахування заробітної плати За колективним договором 3.3. Створювання забезпечень наступних витрат і платежів Не доцільно 3.4. Склад доходів майбутніх періодів Суми надходжень грошових коштів на рахунок ПАТ за договорами про фінансову оренду 4. Облік доходів та витрат 4.1. Визнання доходу - у бухгалтерському обліку За методом нарахування - під час підписання з покупцем акту приймання-передачі наданих послуг 4.2. Визнання доходу від операційної оренди нерухомості Під час отримання орендної плати 4.3. Класифікація загальновиробничих витрат перелік і склад Всі загальновиробничі витрати відображати як витрати періоду (без розподілу їх на постійні та змінні) 4.4. Засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках Застосовуються звичайні ціни - як для зовнішніх споживачів 4.5. Списання нарахованих відсотків за позикові кошти А) на витрати періоду, у якому відсотки слід сплатити - у дебет рах. 951 Б) капіталізацію витрат на позики не застосовувати 4.6. Періодичність списання витрат майбутніх періодів Щоквартально 4.7. Закриття рахунків фінансових результатів Рах. 79 закривається у кінці звітного кварталу 4.8. Застосування для обліку витрат рахунків класу 8 та 9 Застосовується лише клас рахунків 9; клас рахунків 8 не застосовується 5. Облік власного капіталу 5.1. Зміни розміру статутного (складеного) капіталу Після державної реєстрації змін до Статуту ПАТ у РДА 5.2. Напрямки використання прибутку " на матеріальне стимулювання та соціальний розвиток; " на створення фонду розвитку виробництва; " на формування резервного капіталу; " на виплату дивідендів. 5.3. Створення резервного капіталу За рахунок чистого прибутку - не менше 5% чистого прибутку до досягнення розміру резервним капіталом розміру 15% статутного капіталу. 5.4. Виправлення помилок минулих років, виявлених у поточному році За рахунок нерозподіленого прибутку (рах.441), якщо вказані помилки вплинули на фінансовий результат відповідного року із відображенням у Звіті про власний капітал 6. Інші положення 6.1. Проведення інвентаризації У разі зміни матеріально відповідальної особи (враховуючи вимоги Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну України № 69 від 11.08.1994р.) Директор О.А.Голубничий Додатоу № 3 до наказу Перелік структурних підрозділів підприємства. Основне виробництво: - рослинництво; - промисловість. Допоміжне виробництво: - автотранспортний парк; - будівельний відділ; - електроцех; - очисні; - ремонтна майстерня; - тракторний парк; - фруктосховище; - холодильник; - охорона Додаток № 4 до наказу Номенклатура статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) № п/п У рослинниц-тві У промислово- сті У допоміжних виробництвах 1. Витрати на оплату праці + + + 2. Нарахування на оплату праці + + + 3. Насіння та посівний матеріал + - - 4. Топливо та змащувальні матеріали - + + 5. Добрива + - - 6. Засоби захисту рослин + - - 7. Сировина та матеріали - + + 8. Роботи та послуги + + + 9. Автопослуги + + + 10. Тракторні послуги + + + 11. Водопостачання + + + 12. Електроенергія + + + 13. Амортизація + + + 14. Послуги буд. відділу + + + 15. Послуги рем. майстерні + + + 16. Загальновиробничі витрати + + + 17. Загальногосподарські витрати + + + 18. Послуги сторонніх підприємств + + + 19. Інші витрати + + +
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним предметом дiяльностi товариства є вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою. Основнi замовники нашої продукцiї знаходяться за межами Херсонської областi: - Харківський завод шампанських вин; - ТОВ "Інтерфрут", м.Дніпропетровськ; - ДП "Севастопольський виноробний завод"; - ТОВ СП "Нібулон"; - ПП "Поліекспо"; - ТОВ АТ "Каргіл". Звітний період був дуже складним для вирощування багаторiчних насаджень (у зв'язку з природно-клiматнчними умовами) пiдприємство значно зменшило обсяги виробництва як сiльськогосподарської продукцiї, так i промислової. У зв'язку з тяжким фiнансовим становищем товариство не мало змоги провадити посадку багаторічних насаджень. Були проведенi ремонти садiв та виноградникiв. Враховуючи стан виноградникiв (вiк, зрiдженiсть, розмiщення, урожайнiсть) перезакладка насаджень має значення в товариствi для виконання довгострокової програми розвитку галузi. Крiм того, нестача сировини на ринку виноматерiалiв дозволить ПАТ "Кам'янськнй" в майбутньому збiльшувати площi пiд виноградниками та реалiзовувати його виробникам або переробляти на винзаводi. Основними конкурентами на територiї Херсонської областi є: - ВАТ "Таврiя"; - АФ "Бiлозерський", якi теж займаються вирощуванням та переробкою винограду та плодiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбання або відчуження активів небуло.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Тяжкий фiнансовий стан пiдприємства не дозволяє проводити заходи: 1. По придбанню нової технiки, а саме тракторiв, якi застосовуються при обробiтку виноградникiв i садiв. 2. По придбанню саджанцiв виноградних та плодових культур для закладання нових площ. З. По своєчасному пiдвищенню оплати працi робiтникам пiдприємства. 4. Часткове відшкодування витрат з бюджетних кошт по догляду за молодими бататорічними насадженнями. 5. Вплив природньо-кліматичннх умов при вирощуваннi багаторічних насаджень.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді штрафних санкцій не убло.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента В звітному періоді товариство користувалось кредитними лiнiями банкiв та власними обіговими коштами.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактів).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок збiльшення площ багаторiчних насаджень. 2. Введення крапельної системи зрошення для компенсацiї нестачi вологи. 3. Розширення ринкiв збуту продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослідження та розробки в звітному періоді товариством не здійснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емітент або його посадові особи в звітному періоді не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  17916  15518   0  0  17916   15518
     — будівлі та споруди  10020  7651  0  0  10020   7651
     — машини та обладнання  3926  4358  0  0  3926  4358
     — транспортні засоби  230  159  0  0  230  159
     — інші  3740  3350  0  0  3740  3350
   2. Невиробничого призначення:  2677  2661  0  0  2677  2661
     — будівлі та споруди  2284  2421  0  0  2284  2421
     — машини та обладнання  81  0  0  0  81  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  312  240  0  0  312  240
   Усього  20593  18179  0  0  20593  18179
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 45936 тис. грн., знос становить 28091 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складала 17845 тис. грн., з них виробничого призначення 15475 тис. грн., невиробничого призначення 2370 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 61,15 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   58292 51487
   23457 23457
   23457 23457
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(58292.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(23457.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 19200  X X
   Короткостроковий  17-05-2013  7600  23  31-08-2014 
   Довгостроковий  17-05-2013  11600  20.5  16-05-2016 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 22  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 28857  X X
   Усього зобов'язань X 48079  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - iншi довгостроковi зобов'язання в сумi 5768 тис. грн.; - довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 279 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 3177 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 38 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 132 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 12146 тис. грн.; - доходи майбутнiх перiодiв в сумi 4029 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 3288 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   30-04-2014 05-05-2014 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2014 1 0
   2 2013 1 1
   3 2012 2 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів Х   
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 00413713
   Територія 74341, Херсонська область , Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка , вул. Ленiна, 1 За КОАТУУ 6520685901
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну За СПОДУ
   Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ" За КВЕД 01.21"
   Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ І КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ За КВЕД 01.24
   Вид економічної діяльності ЗМІШАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО За КВЕД 01.50
   Одиниця виміру тис. грн з без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Контрольна сума
   Адреса 74341, Херсонська область , Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка , вул. Ленiна, 1
   Середня кількість працівників 244
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи
   Нематеріальні активи: 1000 4 4
   - первісна вартість 1001 4 4
   - накопичена амортизація 1002 0 0
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
   Основні засоби: 1010 18179 17845
   - первіна вартість 1011 43830 45936
   - знос 1012 25651 28091
   Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
   Довгострокові біологічні активи 1020 14728 13289
   Довгострокові фінансові інвестиції:
   - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
   - інші фінансові інвестиції 1035 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 38042 39997
   Відстрочені податкові активи 1045 0 0
   Інші необоротні активи 1090 0 0
   Усього за розділом I 1095 70953 71135
   II. Оборотні активи
   Запаси 1100 11378 14162
   Поточні біологічні активи 1110 0 0
   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4596 3504
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   - за виданими авансами 1130 8816 7940
   - з бюджетом 1135 12 0
   - у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3686 4
   Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
   Гроші та їх еквіваленти 1165 125 3268
   Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
   Інші оборотні активи 1190 0 0
   Усього за розділом II 1195 28613 28878
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
   Баланс 1300 99566 100013

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 23457 23457
   Капітал у дооцінках 1405 0 0
   Додатковий капітал 1410 3345 3345
   Резервний капітал 1415 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24685 31490
   Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
   Вилучений капітал 1430 0 0
   Усього за розділом I 1495 51487 58292
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
   Довгострокові кредити банків 1510 11600 10400
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 5768 6828
   Довгострокові забезпечення 1520 279 298
   Цільове фінансування 1525 0 0
   Усього за розділом II 1595 17647 17526
   III. Поточні зобов'язання і забезпечення
   Короткострокові кредити банків 1600 7600 7000
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   - довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
   - товари, роботи, послуги 1615 3177 703
   - розрахунками з бюджетом 1620 22 28
   - у тому числі з податку на прибуток 1625 38 83
   - розрахунками зі страхування 1630 132 157
   - розрахунками з оплати праці 1630 132 157
   Поточні забезпечення 1660 0 0
   Доходи майбутніх періодів 1665 4029 3392
   Інші поточні зобов'язання 1690 3288 3960
   Усього за розділом III 1695 30432 24195
   IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
   Баланс 1900 99566 100013
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період>
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 27619 23394
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (15171) (15417)
   Валовий:
   - прибуток 2090 12448 7977
   - збиток 2095 (0) (0)
   Інші операційні доходи 2120 2261 4521
   Адміністративні витрати 2130 (2192) (1037)
   Витрати на збут 2150 (2305) (468)
   Інші операційні витрати 2180 (1190) (2129)
   Фінансовий результат від операційної діяльності:
   - прибуток 2190 9022 8864
   - збиток 2195 (0) (0)
   Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
   Інші фінансові доходи 2220 334 0
   Інші доходи 2240 844 854
   Фінансові витрати 2250 (3815) (4326)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
   Інші витрати 2270 (46) (204)
   Фінансовий результат до оподаткування:
   - прибуток 2290 6339 5188
   - збиток 2295 (0) (0)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
   Чистий фінансовий результат:
   - прибуток 2350 6339 5188
   - збиток 2355 (0) (0)

   ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
   Накопичені курсові різниці 2410 0 0
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
   Інший сукупний дохід 2445 0 0
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6339 5188

   III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Матеріальні затрати 2500 12069 9825
   Витрати на оплату праці 2505 4023 3885
   Відрахування на соціальні заходи 2510 1465 1420
   Амортизація 2515 4165 4029
   Інші операційні витрати 2520 1592 1731
   Разом 2550 23314 20890

   ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 93 829 600 93 829 600
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 93 829 600 93 829 600
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0700 0.0600
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 7.0553 0.0600
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.0000 0.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток в сумi 6339 тис. грн. (в 2013 р. прибуток склав 5188 тис. грн.). В звiтному перiодi операцiйнi витрати товариства (розд. III) зросли порiвняно з аналогiчним перiодом попереднього року на 2424 тис. грн.
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   - Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 32093 25879
   - Повернення податків і зборів 3005 14 0
   - у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
   - Цільового фінансування 3010 159 413
   - Інші надходження 3095 12067 447
   Витрачання на оплату:
   - Товарів (робіт, послуг) 3100 (20834) (11526)
   - Праці 3105 (3468) (3387)
   - Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1576) (1562)
   - Зобов'язань з податків і зборів 3115 875 818
   - Інші витрачання 3190 (855) (911)
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18833 9240
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Надходження від реалізації:
   - фінансових інвестицій 3200 0 0
   - необоротних активів 3205 0 0
   Надходження від отриманих:
   - відсотків 3215 334 0
   - дивідендів 3220 0 0
   Надходження від деривативів 3225 0 0
   Інші надходження 3250 0 0
   Витрачання на придбання:
   - фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
   - необоротних активів 3260 (1444) (120)
   Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
   Інші платежі 3290 (0) (0)
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1110 -120
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження від:
   - Власного капіталу 3300 0 0
   - Отримання позик 3305 0 0
   Інші надходження 3340 0 32421
   Витрачання на:
   - Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
   Погашення позик 3350 9754 7388
   Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
   Інші платежі 3390 (4826) (34218)
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -14580 -9185
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3143 -65
   Залишок коштів на початок року 3405 125 190
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
   Залишок коштів на кінець року 3415 3268 125
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний перiод. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Так, у результатi операцiйної дiяльностi товариства надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 32093 тис. грн., надходження вiд цiльового фiнансування склали 159 тис. грн., надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв становили 10476 тис. грн., iншi надходження склали 12067 тис. грн. В той же час, витрачання товариства у результатi операцiйної дiяльностi у звiтному перiодi були наступними. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 20834 тис. грн., витрачання на оплату працi 3468 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 1576 тис. грн., зобов'язань з податкiв i зборiв 875 тис. грн., витрачання на оплату повернення авансiв 8368 тис. грн., iншi витрачання склали 855 тис. грн. Результатом руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi є витрачання на придбання необоротних активiв на суму 1444 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становив 3268 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код рядка Зареє- стрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нероз- поділений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 23457 0 3345 0 24685 0 0 51487
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 4090 0 0 0 0 466 0 0 466
   Скоригований залишок на початок року 4095 23457 0 3345 0 25151 0 0 51953
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 6339 0 0 6339
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:
   Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:
   Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 6339 0 0 6339
   Залишок на кінець року 4300 23457 0 3345 0 31490 0 0 58292
   Примітки:
   Зареєстрований капiтал товариства складає 23457 тис. грн. i роздiлений на 93829600 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй № 45/21/1/11 вiд 29.04.2011 р. видане Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР. На протязi звiтного року розмiр зареєстрованого капiталу не змiнювався. На початок 2014 року нерозподiлений прибуток товариства складав 24685 тис. грн., за звiтноий перiод товариство отримало чистий прибуток в сумi 6339 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р. нерозподiлений прибуток склав 31490 тис. грн. Товариство станом на кiнець звiтного перiоду має власний капiтал в сумi 58292 тис. грн., зокрема: - зареєстрований капiтал - 23457 тис. грн.; - додатковий капiтал - 3345 тис. грн.; - нерозподiлений прибуток - 31490 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки