Створення: 16.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Голубничий Олександр Андрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413713
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Бериславський р-н
        Поштовий індекс 74341
        Населений пункт с. Одрадокам'янка
        Вулиця, будинок вул. Ленiна, 1
        Міжміський код, телефон та факс (05546) 5-42-79, 5-42-79
        Електронна поштова адреса емітента 195_kamen@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.kamenskiy.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариством зареєстрований випуск акцiй у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Кам'янський"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 808008
   Дата видачі 19-02-2001
   Орган, що видав свідоцтво Бериславська районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 23457400
   Сплачений статутний капітал 23457400

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХФ ПАТ "Банк Форум"
   МФО банку 322948 Рахунок 26003301126314
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ХФ ПАТ "Марфiнбанк"
   МФО банку 342285 Рахунок 26007691142

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   01.21  ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ 
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Виноробна промисловiсть 557 12-08-2011 Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну 12-08-2016

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 233 особи, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом протягом звiтного перiоду становила 3 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi склала 42 особи. Розмiр фонду оплати працi за 2012 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2011 роком на 38 тис. грн. i склав 3561 тис. грн., що обумовлено збiльшенням розмiру мiнiмальної заробiтної плати. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу ; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi ; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором (наприклад питання загальної стратегiї або висування на посади), так i з вiдповiдними структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи iнакше беруть участь у розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   27-04-2012
   62
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2011р. 4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. 5. Переобрання органiв управлiння. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило. Рiшення, прийнятi з питань порядку денного: 1. Звiт виконавчого органу прийняти до вiдома, затвердження звiту здiйснити пiсля звiтiв та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердженi. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та баланс товариства за 2011р. затвердженi; прибуток направити на погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових коштiв. 4. Затвердити попередньо значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом року, на суму граничної сукупної вартостi до 175 000 000,00 (сто сiмдесят п'ять мiльйонiв) грн.; - повноваження з визначення конкретних строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства. 5. Наглядова рада ПАТ "Кам'янський" обрана термiном на 2 роки в складi: Голова наглядової ради Дмитрук Микола Iллiч; Члени ради - Дмитрук Олена Леонiдiвна, Пуляєва Наталiя Вiкторiвна. Ревiзiйну комiсiю, Директора товариства не переобирати. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Бериславська районна рада народних депутатiв 24114910 м. Берислав, д/н, 74300, Херсонська область, пл. Перемоги, 2   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Гулик Людмила Федорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова наглядової ради  Дмитрук Олена Леонiдiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 13-10-2006 28 128 363 29.97813376589% 28 128 363 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Покрищенко Анатолiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 13-10-2006 548 0.0006% 548 
   Член наглядової ради  Рибак Вiктор Олексiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 13-10-2006 26 024 0.028% 26 024 
   Член наглядової ради  Пуляєва Наталiя Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 13-08-2009 1 0.00000106576%
   Член ревiзiйної комiсiї  Герасимчук Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 13-08-2009 96 0.00010231313% 96 
   Член ревiзiйної комiсiї  Мельничук Алла Георгiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 13-08-2009 420 0.00044761994% 420 
   Усього   28 156 076 30.00766922165 % 28 156 076 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Голубничий Олександр Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Комбiнат будiвельних конструкцiй", директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа не переобиралася. Стаж керiвної роботи 17 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ПАТ "Комбiнат будiвельних конструкцiй" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Днiпровський, 1), а також посаду директора в ППТФ "Гарант"(мiсцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гулик Людмила Федорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Миколаївський сiльськогосподарський iнститут, факультет бухоблiку
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", заступник головного бухгалтера
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа не переобиралася. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дмитрук Олена Леонiдiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет радiотехнiки та електронiки
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ППТФ "Гарант", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2012 р. Стаж керiвної роботи 14 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Триатлон" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11), а також посаду директора в ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка"(мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Покрищенко Анатолiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середня спецiальна, технiкум ГМЕСХ
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", начальник вiддiлу постачання
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу голова комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа не переобиралася. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу постачання. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Рибак Вiктор Олексiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Мелiтопольський сiльськогосподарський iнститут, факультет механiзацiї сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Кам'янський", iнженер-механiк
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.12.2012 р. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: iнженер-механiк. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пуляєва Наталiя Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, економiчний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. У звiтному перiодi повноваження посадової особи подовжено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Карбишева, 11). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мельничук Алла Георгiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середньо-спецiальна, Новокаховський с/г технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Херсонсье пiдприємство МТЗ "Облагроустаткування", комiрник
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа не переобиралася. Стаж керiвної роботи 3 роки перелiк попереднiх посад: комiрник. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Герасимчук Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Вища, Одеський технiчний iнститут.
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бериславський районний вiддiл статистики, економiст
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа не переобиралася. Стаж керiвної роботи 3 роки перелiк попереднiх посад: економiст. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка" 25646210 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Карбишева, 11 13-10-2006 23 268 881 25 23 268 881 0 0 0
   ТОВ "Триатлон" 30143616 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Карбишева, 11 13-10-2006 34 704 420 37 34 704 420 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 13-10-2006 28 128 363 30 28 128 363 0 0 0
   Усього  86 101 664 92 86 101 664 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   29-04-2011 45/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119549 Документарна 0.25 93829600 23457400 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський" є правонаступником ВАТ "Кам'янський". Згiдно до Закону України "Про приватизацiю державних пiдприємств" Бериславською районою радою народних депутатiв, наказом № 130-а вiд 22.09.00 р. було прийнято рiшення про приватизацiю радгоспу-заводу "Кам'янський. Процес приватизацiї завершився 18.02.2001 р. Статут затверджено 19.02.2001 р. i пiдприємство перетворилось в ВАТ "Кам'янський". Радгосп-завод "Кам'янський" було створено на базi двох вiддiлкiв радгоспу "Львiвський" у 1963 роцi. Мета дiяльностi - вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою (виробництво продукцiї виноробства). До 1997 року пiдприємство було прибуткове. Починаючи з 1997 року у зв'язку зi змiнами в економiцi України, а також з частковим вимерзанням винограду, обсяг виробництва значно скоротився. В 2005 роцi вiдбулося значне пiдвищення обсягiв промислової продукцiї, що дало змогу стабiлiзувати фiнансовий стан пiдприємства.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура управлiння - вiддiлкова. Вiддiлок №1 - центральна садиба с.Одрадокам'янка, вiддiлок №2 - с.Миколаївка.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На виконання вимог чинного законодавства України, зокрема Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнфiном України (з урахуванням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)); рекомендацiй, що мiстяться у Листi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 "Про облiкову полiтику"; нормативних документiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо бухгалтерського облiку основних операцiй у акцiонерних товариствах; Податкового кодексу України, - НАКАЗУЮ: 1. Встановити у ПАТ "Кам'янський" облiкову полiтику на 2012 рiк, метою якої є забезпечення: - Дотримання принципу послiдовностi облiку; - Незмiнностi протягом 2012 року правил та принципiв, що застосовуються для вiдображення у облiку господарських операцiй; 2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, документообiгу, вибiр форми i методологiї бухгалтерського облiку, штату бухгалтерiї, за забезпечення взаємозв'язку бухгалтерiї ПАТ з iншими пiдроздiлами ПАТ i виконання вимог Головного бухгалтера всiма пiдроздiлами, у частинi здiйснення бухгалтерського облiку i контролю, несе особо, уповноважена Власником ПАТ - Директор ПАТ "Кам'янський". Директор ПАТ забезпечує дотримання всiма службами правомiрних вимог Головного бухгалтера щодо оформлення i надання до облiку первинних документiв, дотримання облiкової i звiтної дисциплiни. 3. Для органiзацiйного забезпечення ведення бухгалтерського облiку у ПАТ "Кам'янський" створено бухгалтерську службу на чолi з Головним бухгалтером. Розподiл обов'язкiв мiж персоналом бухгалтерiї - за функцiональним принципом. 4. Головний бухгалтер ПАТ забезпечує: - Дотримання законодавчих i нормативних вимог щодо скаладання достовiрної та своєчасної звiтностi (фiнансової, управлiнської i податкової); - Дотримання чинної облiкової полiтики пiдприємства та всiєї процедури ведення бухгалтерського облiку; 5. Технiка i форми бухгалтерського облiку. Робочий План рахункiв ПАТ Для накопичення та згрупування прийнятої до облiку iнформацiї бухгалтерiя ПАТ використовує регiстри журнально-ордерної форми облiку, пристосованi до особливостей господарських операцiй ПАТ. На пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом МФУ вiд 30.11.99 р. № 291, розробити та затвердити Робочий план рахункiв ПАТ з використанням рахункiв третього i четвертого порядку (наведеним у Додатку №1). Для забезпечення необхiдностi деталiзацiї облiкової iнформацiї вводити додатковi субрахунки. ПАТ використовує типовi форми первинних документiв, якi затвердженi Держкомстатом України. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою Директор ПАТ "Кам'янський" Голубничий О.А. Додаток 2 до наказу "Про облiкову полiтику ПАТ "Кам'янський" у 2012 роцi" Методика ведення бухгалтерського облiку З метою дотримання пiдприємством протягом 2012 року єдиних принципiв та пiдходiв до вiдображення у облiку та звiтностi господарських операцiй, ПАТ "Кам'янський" обирає як найбiльш оптимальнi такi засади вiдображення господарських операцiй, що передбаченi вiдповiдними П(С)БО. № Елементи методологiї бухгалтерського облiку ПАТ Вибiр 1. Облiк необоротних активiв 1.1. Критерiй вiднесення активiв до необоротних Термiн служби - бiльше 365 днiв 1.2. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) 2500,00 грн. 1.3. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв Група 3 - 1000,00 грн., група 4,5 - 100,00 грн., група 6 - 100,00 грн., група 9 - 200,00 грн., група 8 - 500,00 грн. 1.4. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв Прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв 1.5. Термiни корисного використання основних засобiв Згiдно з ПКУ (п. 145.1) 1.6. Модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi пiсля первiсного визнання За первiсною вартiстю (амортизацiю не нараховувати) 1.7. Момент визнання нерухомостi як iнвестицiйної Прийняття рiшення про передачу об'єкта у операцiйну або фiнансову оренду 1.8. Метод нарахування амортизацiї необоротних матерiальних активiв Нарахування амортизацiї у розмiрi 100% пiд час передачi об'єкта в експлуатацiю 1.9. Метод нарахування зносу нематерiальних активiв Прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв нематерiальних активiв 1.10. Термiн використання нематерiальних активi: - Права постiйного користування земельною дiлянкою; - Програмного забезпечення; 20 рокiв; 5 рокiв 1.11. Перiодичнiсть переоцiнки необоротних активiв ПАТ За рiшенням керiвника ПАТ - лише у разi суттєвого збiльшення справедливої вартостi конкретного активу порiвняно з його балансовою вартiстю (10 % i бiльше) 1.12. Залучення незалежних оцiнювачiв Без залучення незалежних оцiнювачiв. Оцiнку здiйснюють спецiалiсти вiддiлу капiтального будiвництва та вiддiлу головного механiка. 1.13. Перевiрка необоротних активiв на предмет зменшення корисностi активiв Не застосовується. 2. Облiк поточних (оборотних активiв) 2.1. Система облiку запасiв Перiодична 2.2. Оцiнка запасiв, що надходять у поточному перiодi За фактичною собiвартiстю 2.3. Оцiнка запасiв на дату балансу За собiвартiстю 2.4. Метод оцiнки вибуття запасiв Середньозваженої собiвартостi 2.5. Списання малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв Списання 100% вартостi пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї та МВО. 2.6. Створення резерву сумнiвних боргiв Формувати по платоспроможностi дебiторську заборгованiсть бiльше 6 мiсяцiв нараховувати 10 % 2.7. Склад витрат майбутнiх перiодiв Сплачена наперед вартiсть передплати перiодичних видань; Орендна плата з операцiйної та фiнансової оренди; Страховi платежi; Витрати на дослiдження та розробки; Витрати на маркетинговi дослiдження, рекламу, тощо (у разi загрози отримання збиткiв звiтного перiоду) 3. Облiк зобов'язань 3.1. Вiднесення зобов'язань до довгострокових Термiн погашення яких становить (за договором) бiльше 365 днiв 3.2. Нарахування заробiтної плати За колективним договором 3.3. Створювання забезпечень наступних витрат i платежiв Не доцiльно 3.4. Склад доходiв майбутнiх перiодiв Суми надходжень грошових коштiв на рахунок ПАТ за договорами про фiнансову оренду 4. Облiк доходiв та витрат 4.1. Визнання доходу - у бухгалтерському облiку За методом нарахування - пiд час пiдписання з покупцем акту приймання-передачi наданих послуг 4.2. Визнання доходу вiд операцiйної оренди нерухомостi Пiд час отримання орендної плати 4.3. Класифiкацiя загальновиробничих витрат перелiк i склад Всi загальновиробничi витрати вiдображати як витрати перiоду (без розподiлу їх на постiйнi та змiннi) 4.4. Засади цiноутворення у внутрiшньогосподарських розрахунках Застосовуються звичайнi цiни - як для зовнiшнiх споживачiв 4.5. Списання нарахованих вiдсоткiв за позиковi кошти А) на витрати того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi по перiодам виробництва - капiталiзувати Б) капiталiзацiю витрат на позики не застосовувати 4.6. Перiодичнiсть списання витрат майбутнiх перiодiв Щоквартально 4.7. Закриття рахункiв фiнансових результатiв Рах. 79 закривається у кiнцi звiтного кварталу 4.8. Застосування для облiку витрат рахункiв класу 8 та 9 Застосовується лише клас рахункiв 9; клас рахункiв 8 не застосовується 5. Облiк власного капiталу 5.1. Змiни розмiру статутного (складеного) капiталу Пiсля державної реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ у РДА 5.2. Напрямки використання прибутку " на матерiальне стимулювання та соцiальний розвиток; " на створення фонду розвитку виробництва; " на формування резервного капiталу; " на виплату дивiдендiв. 5.3. Створення резервного капiталу За рахунок чистого прибутку - не менше 5% чистого прибутку до досягнення розмiру резервним капiталом розмiру 15% статутного капiталу. 5.4. Виправлення помилок минулих рокiв, виявлених у поточному роцi За рахунок нерозподiленого прибутку (рах.441), якщо вказанi помилки вплинули на фiнансовий результат вiдповiдного року iз вiдображенням у Звiтi про власний капiтал 6. Iншi положення 6.1. Проведення iнвентаризацiї У разi змiни матерiально вiдповiдальної особи (враховуючи вимоги Iнструкцiї, затвердженої наказом Мiнфiну України № 69 вiд 11.08.1994р.)
   Текст аудиторського висновку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ТАВРIДА" Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2284 вiд 22 червня 2001р. Україна, 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. М. Букiна, 12, тел. (05549)5-08-44. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Кам'янський" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Акцiонерам Керiвництву ПАТ "Кам'янський" Основнi вiдомостi про емiтента. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський"; Код за ЄДРПОУ - 00413713; Мiсцезнаходження: 74341, Херсонська область, Бериславський район, с.Одрадокам'янка, вул. Ленiна, буд.1; Дата первинної реєстрацiї - 19.02.2001р. Опис аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi, складеної управлiнським персоналом, який включає Баланс, станом на 31.12.2012р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, пояснювальнi примiтки до рiчної звiтностi за 2012 рiк, на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство керувалося iншими нормативно-правовими актами щодо питань складання фiнансової звiтностi в Українi при застосуваннi МСФЗ. Товариством розроблено Положення про облiкову полiтику, в якому визначено сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. Публiчним акцiонерним товариством "Кам'янський", керуючись нормами ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", роз'ясненнями, наданими у спiльному листi НБУ, МФУ та Держкомстату України вiд 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702, прийнято рiшення про застосування МСФЗ для складання фiнансової звiтностi та обрано датою переходу на МСФЗ з 01 сiчня 2012 р. Фiнансовi звiтнiсть Товариства є попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ, як визначено у роз'ясненнi вiд 07.12.2011р. Вiдповiдно до роз'яснень Мiнiстерства фiнансiв України, наведених у листi вiд 04.01.2013р. № 31-08410-06-5/188, звiтнiсть складена по формам, встановленим ПСБО № 2 "Баланс", № 3 "Звiт про фiнансовi результати", № 4 "Звiт про рух грошових коштiв", № 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженими наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87. Аудит проведено з метою пiдтвердження фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, яка надається до НКЦПФР у складi рiчної регулярної iнформацiї емiтента. При проведенi аудиторської перевiрки врахованi Вимоги Державної комiсiї з ЦПФР до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженi Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360; роз'яснення, наведенi у листi НБУ, МФУ, Держстатистики вiд 07.12.2011р. за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702, у листi МФУ вiд 04.01.2013р. № 31-08410-06-5/188. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо даних фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi Рiшенням АПУ як Нацiональнi стандарти аудиту. Зокрема, МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi нашого судження, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, нами розглянутi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, яких достатньо для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строки корисної експлуатацiї об'єктiв не переглядалися. Вимоги пунктiв 51 та 61 МСБО № 16, не виконуються. До складу основних засобiв включенi капiтальнi iнвестицiї, витрати на якi сформованi протягом бiльше як 10 рокiв тому. Вiдсутнi правоустановчi документи на їх проведення. Данi капiтальнi iнвестицiї не переглядалися на вiдповiднiсть критерiям активу; на нашу думку є сумнiви, що використання даних ресурсiв приведе до отримання економiчних вигод в майбутньому. У складi основних засобiв включено земельнi дiлянки балансовою вартiстю 135 тис. грн. на якi вiдсутнi правоустановчi документи (Державний акт на право власностi, документи на тимчасове користування). У бухгалтерському облiку облiковуються на балансовому рахунку 101 "Земельнi дiлянки". В аналiтичному облiку визначено як "Озеленення територiї" - 3,2 тис. грн., та "Освоєння нових земель" - 131,8 тис. грн.; данi витрати не переглядалися на вiдповiднiсть критерiям активу. У складi запасiв облiковуються малоцiннi i швидкозношувальнi предмети, вартiсть яких нижче порогу суттєвостi встановленого для таких активiв, зi складу активiв не виключалися та вiдображенi у складi виробничих запасiв. Оскiльки укладення договору здiйснено пiсля звiтної дати, ми не мали можливостi брати участь в iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей пiдприємства, як наслiдок, ми не мали можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення не модифiкованої думки. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi На нашу думку, за винятком впливу обставин, вказаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Кам'янський" станом на 31 грудня 2012 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Характеристика статей фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк Товариством здiйснювався з вiдповiдностi з вимогами Нацiональних положень бухгалтерського облiку, якi дiяли в Українi протягом звiтного перiоду. Господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку вiдображалися вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291 (далi Iнструкцiя № 291). Iнформацiя про активи, зобов'язання, власний капiтал пiдприємства, у фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. При пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2012 рiк Товариство керувалося МСФЗ "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Товариством проведено трансформацiю статей звiтностi та складено баланс станом на 31.12.2011р. та на 31.12.2012р. Вiдповiдно до п. 60 МСБО № 1 у фiнансовiй звiтностi активи та зобов'язання розподiленi на поточнi та непоточнi як окремi класифiкацiї. Розподiл проведено з урахуванням термiну їх використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Загальна сума фiнансових ресурсiв Товариства станом на 31.12.2012р. склала 85739 тис.грн., в порiвняннi з даними на початок звiтного перiоду збiльшилася на 7722 тис. грн. * Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби здiйснювалося у вiдповiдностi з П(С)БО № 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом МФУ вiд 27.04.2000 р. № 92. При вiдображенi iнформацiї про основнi засоби у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ. Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 20593 тис. грн. (первiсна вартiсть - 44105 тис. грн., знос нараховано в сумi 23512 тис. грн.). У складi основних засобiв вiдображено земельнi дiлянки (первiсна вартiсть -135 тис. грн.); будiвлi та споруди (первiсна вартiсть - 24946 тис. грн., знос - 12642 тис. грн.); машини та обладнання (первiсна вартiсть - 11643 тис. грн., знос - 7636 тис. грн.); транспортнi засоби (первiсна вартiсть - 1198 тис. грн., знос - 968 тис. грн.); iнструменти, прилади ,iнвентар (первiсна вартiсть - 429 тис. грн., знос - 317 тис. грн.); iншi основнi засоби (первiсна вартiсть - 5502 тис. грн., знос - 1867 тис. грн.); iнвентарна тара (первiсна вартiсть - 252 тис. грн., знос - 82 тис. грн.); При трансформацiї фiнансової звiтностi до складу основних засобiв включенi капiтальнi iнвестицiї. Первiсна вартiсть основних засобiв, оформлених у заставу складає 17194 тис. грн. Основнi засоби первiсно оцiненi за собiвартiстю, що вiдповiдає вимогам п.15 МСБО № 16. Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї (вiдповiдає вимогам п. 30 МСБО № 16). При нарахуваннi зносу основних засобiв застосовувався прямолiнiйний метод. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строки корисної експлуатацiї об'єктiв не переглядалися. Вимоги пунктiв 51 та 61 МСБО № 16, не виконуються. *Облiк нематерiальних активiв здiйснювався у вiдповiдностi з П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженим наказом МФУ вiд 18.10.1999 р. № 242. При вiдображенi iнформацiї про нематерiальнi активи у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ, МСБО. Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв 4 тис. грн., знос не нараховано, залишкова вартiсть становить 4 тис.грн. У складi НМА облiковується товарний знак. Нематерiальнi активи первiсно оцiненi за собiвартiстю, що вiдповiдає вимогам п.24 МСБО № 38. На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi визначення, визнання та оцiнка основних засобiв, нематерiальних активiв, за винятком впливу обставин, вказаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", пов'язаних зi змiною строкiв корисного використання та визнання активами, вiдображенi достовiрно i повно; вiдповiдають вимогам МСБО № 16, МСБО № 38 та нормам облiкової полiтики, визначеної пiдприємством та затвердженої наказом вiд 10.01.2012р. № 02/2. * У складi необоротних активiв облiковуються довгостроковi бiологiчнi активи (багаторiчнi насадження), залишкова вартiсть яких складає 15027 тис.грн. (первiсна вартiсть - 22018 тис. грн., знос нараховано в сумi 6991 тис. грн.). Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про довгостроковi бiологiчнi активи здiйснювалося у вiдповiдностi з П(С)БО № 30 "Бiологiчнi активи", затвердженим наказом МФУ вiд 18.11.2005 р. № 790. Бухгалтерський облiк довгострокових бiологiчних активiв ведеться на рахунку № 162 "Довгостроковi бiологiчнi активi рослинництва, оцiненi по первiснiй вартостi", що вiдповiдає вимогам Iнструкцiї № 291. Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв, оформлених у заставу складає 21944 тис. грн. При вiдображенi iнформацiї про довгостроковi бiологiчнi активи у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ, МСБО. Довгостроковi бiологiчнi активи первiсно оцiненi за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання довгостроковi бiологiчнi активи вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї (вiдповiдає вимогам п. 30 МСБО № 41). У фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до п. 60, 61 МСБО № 1 довгостроковi бiологiчнi активи вiдображенi як непоточнi, що на нашу думку, вiдповiдає вимогам МСФЗ та МСБО. При нарахуваннi зносу основних засобiв та довгострокових бiологiчних активiв застосовувався прямолiнiйний метод. *У складi необоротних активiв облiковується довгострокова фiнансова заборгованiсть в сумi 33520 тис. грн., яка утворилася в результатi надання поворотної фiнансової допомоги юридичним та фiзичним особам. Бухгалтерський облiк довгострокової заборгованостi ведеться на рахунку 183 "Iнша дебiторська заборгованiсть", що вiдповiдає вимогам Iнструкцiї № 291. У фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до п. 60, 61 МСБО № 1 заборгованiсть вiдображена як непоточна, що на нашу думку, вiдповiдає вимогам МСФЗ та МСБО. *Виробничi запаси у бухгалтерському облiку вiдображенi по первiснiй вартостi (собiвартостi), що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси". Готова продукцiя вiдображена по собiвартостi виробництва. Формування виробничої собiвартостi продукцiї в облiку вiдображено у вiдповiдностi зi стандартом № 16 "Витрати", затвердженим наказом МФУ вiд 31.12.99 р. № 318. Станом на 31.12.2012 року пiдприємство має запаси загальною вартiстю 9236 тис. грн, iз них виробничi запаси складають - 1406 тис. грн, незавершене виробництво - 394 тис. грн., готова продукцiя-7435 тис. грн. , товари-1 тис. грн. У складi готової продукцiї облiковується вино та виноматерiали вартiстю 5589 тис. грн., та сiльськогосподарська продукцiя - 1846 тис. грн. При вибуттi запасiв використовується метод середньозваженої собiвартостi. При вiдображенi iнформацiї про запаси у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ, МСБО. Iнформацiя про запаси у звiтностi видiлена по окремим статтям: "Виробничi запаси", "Незавершене виробництво", "Готова продукцiя", "Товари". Запаси оцiненi за собiвартiстю, що вiдповiдає п. 9 МСБО № 2. Але в подальшому вартiсть запасiв не переглядається та не доводиться до чистої вартостi реалiзацiї, як це передбачено п.28-33 МСБО № 2. Балансова вартiсть активiв не повинна перевищувати суму, яка очiкується вiд їх продажу або використання. Запаси, якi не вiдповiдають визначенню активiв, крiм малоцiнних швидкозношувальних предметiв, переданих у експлуатацiю, у звiтностi не вiдображалися. Сiльськогосподарська продукцiя, зiбрана як урожай з бiологiчних активiв, була оцiнена за собiвартiстю, що суперечить вимогам п. 13 МСБО 41 "Сiльське господарство", яким передбачено її оцiнка за справедливою вартiстю. У складi запасiв вiдображенi активи, що очiкуються до вiдшкодування або погашення в термiн не бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, що вiдповiдає вимогам п. 61 МСБО № 1. На нашу думку, розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, визначення та оцiнка запасiв, за винятком впливу обставин, вказаних вище, вiдповiдає вимогам МСБО № 2. *Розрахунки з дебiторами в бухгалтерському облiку вiдображенi на пiдставi первинних документiв, чим пiдтверджується їх реальнiсть i достовiрнiсть. У фiнансовiй звiтностi дебiторська заборгованiсть вiдображена у складi оборотних активiв як поточнi активи. Торговельна дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi - ф. № 1 "Баланс" у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари i послуги". Станом на 31.12.2012 року чиста реалiзацiйна вартiсть становить 2828 тис. грн. Нарахування резерву сумнiвних боргiв здiйснюється з урахуванням вимог п.п. 58,63 МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Метод нарахування та вiдображення сумнiвних боргiв, а саме шляхом створення резерву, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, передбачається облiковою полiтикою. Станом на 31.12.12р. резерв сумнiвних боргiв створено в сумi 24 тис. грн. Крiм торговельної дебiторської заборгованостi у балансi вiдображено iншу дебiторську заборгованiсть, а саме: - по статтi "Дебiторська заборгованiсть з бюджетом" вiдображено заборгованiсть за бюджетом в сумi 1 тис. грн., в т.ч. по податку з доходiв фiзичних осiб 1 тис. грн. - по статтi "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами" вiдображено заборгованiсть по виданим авансам постачальникам (за сировину, матерiали, послуги, роботи) згiдно укладених контрактiв. Сума складає - 546 тис. грн. - по статтi "Iнша поточна заборгованiсть" вiдображено заборгованiсть в сумi 3794 тис. грн., яка включає заборгованiсть по поточним фiнансовим позикам у сумi 3655 тис. грн., за фондами соцiального страхування-2 тис. грн. При трансформацiї статей фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством прийнято рiшення iншi оборотнi активи у сумi 137 тис. грн. вiднести до складу статi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть", що не суперечить вимогам МСБО 39. Сумнiвна заборгованiсть у складi iншої дебiторської заборгованостi вiдсутня. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка дебiторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають вимогам МСБО №1, МСБО № 39, та вимогам облiкової полiтики Товариства, затвердженої наказом вiд 10.01.2012р. № 02/2, а також достовiрно i повно розкритi у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. *Протягом звiтного перiоду у пiдприємства постiйно є в оборотi грошовi кошти. Станом на кiнець звiтного перiоду на поточних рахунках у банках облiковувалися грошовi кошти в нацiональнiй валютi в сумi 182 тис. грн., в касi пiдприємства - 8 тис.грн. Касовi операцiї здiйснюються вiдповiдно з вимогами Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в України, затвердженого Постановою Правлiння НБУ 15.12.2004р. № 637. Правильнiсть ведення операцiй на рахунках у банках пiдтверджується виписками банку, даними журналiв - ордерiв та Головної книги. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка грошових коштiв вiдповiдають вимогам визнання активами, нормативним документам, достовiрно i повно розкритi у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. *На балансi товариства облiковуються непоточнi (довгостроковi) та поточнi зобов'язання. *Загальна сума непоточних зобов'язань станом на 31.12.2012р. складає 17482 тис. грн. В т.ч.: - довгостроковий кредит банку в розмiрi 11699 тис. грн. - iншi довгостроковi зобов'язання - 5783 тис. грн. Протягом звiтного року Товариство постiйно користувалося кредитами банкiв. 21.09.2012р. отримано кредит в сумi 16699 тис. грн. термiном до 31.07.2015р. Вiдповiдно до п.60, 61 МСБО № 1 частина кредиту, що очiкується до погашення в термiн бiльш нiж 12 мiсяцiв, в сумi 11699 тис. грн. вiдображена у Балансi, роздiл 3 "Довгостроковi зобов'язання" у ряд. 440 "Довгостроковi кредити банкiв". Частина кредиту в сумi 5000 тис. грн., яка пiдлягає погашенню у 2013 роцi, вiдповiдно до п.71 МСБО № 1, вiдображена у складi поточних зобов'язань по ряд. 500 "Короткостроковi кредити банкiв". Довгостроковi фiнансовi зобов'язання у сумi 5783 тис. грн. вiдображенi у Балансi, роздiл 3 "Довгостроковi зобов'язання" у ряд. 470 "Iншi довгостроковi зобов'язання" вiдповiдно до п.60,61 МСБО 1. По данiй статтi вiдображено довгостроковi фiнансовi позики отриманi вiд юридичних та фiзичних осiб. *Загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012р. складає 18018 тис. грн. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв становить 4431 тис. Згiдно податкового законодавства України з авансiв отриманих нараховується податок на додану вартiсть. Тому була проведена трансформацiя даної статтi на суму ПДВ. Первiсна заборгованiсть з одержаних авансiв в розмiрi 5317 тис. грн. була зменшена на 886 тис. грн. У складi поточних зобов'язань також облiковується торгiвельна кредиторська заборгованiсть постачальникам за сировину, послуги - 2427 тис. грн., зобов'язання бюджету - 56 тис. грн., зобов'язання з оплати працi - 128 тис. грн., зобов'язання по соцiальному страхуванню - 33 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 5943 тис. грн. При трансформацiї статей фiнансової звiтностi за МСФЗ, враховуючи вимоги МСБО 19, Товариством прийнято рiшення вiдобразити зобов'язання по виплатам працiвникам таким чином: - поточнi зобов'язання з оплати працi, з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - в роздiлi IV Балансу "Поточнi зобов'язання" - у ряд. 580 "З оплати працi" - 128 тис. грн., та ряд. 570 "Зi страхування" - 33 тис. грн.; - забезпечення виплат вiдпусток працiвникам - у роздiлi II Балансу "Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв" у ряд. 400 "Забезпечення виплат персоналу" - 220 тис.грн., У статi "Iншi поточнi зобов'язання" врахованi: - поточнi фiнансовi зобов'язання у сумi 5838 тис. грн. - позики, одержанi вiд юридичних та фiзичних осiб; - заборгованiсть по паям - 98 тис.грн.; - заборгованiсть по виконавчим листам - 6 тис.грн. Простроченої заборгованостi по вище вказаним зобов'язанням немає. Заборгованiсть бюджету пiдтверджується декларацiями та вiдповiдними розрахунками. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка зобов'язань Товариства вiдповiдають вимогам МСБО № 1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 19 "Виплати працiвникам", МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти; визнання та оцiнка", iншим нормативним документам та нормам встановленої облiкової полiтики Товариства, а також достовiрно i повно розкритi у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. Товариством при складаннi рiчної звiтностi проведена iнвентаризацiя активiв та зобов'язаннь вiдповiдно до наказу вiд 28.11.12р. за № 103. *Доходи майбутнiх перiодiв вiдображенi у фiнансовiй звiтностi - ф. № 1 "Баланс" у роздiлi 5 "Доходи майбутнiх перiодiв". Станом на 31.12.2012 року компенсацiя витрат по вирощуванню багаторiчних насаджень (сума грантiв, пов'язаних з активами), становить 4406 тис. грн. Вiдповiдно з вимогами п. 24 МСБО № 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" та облiкової полiтики пiдприємства державнi гранти, пов'язанi з активами, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранту як вiдстроченого доходу. Державнi гранти визнаються у прибутку на систематичнiй основi протягом перiодiв, у яких суб'єкт господарювання визнає як вiдповiднi витрати, для компенсування яких цi гранти призначалися, що вiдповiдає п. 12 МСБО 20. У 2012 роцi до складу доходiв було вiднесено 4352 тис. грн., шляхом виправлення помилки за минулi перiоди. * Власний капiтал, який вiдображено у фiнансовiй звiтностi складається зi статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, та нерозподiленого прибутку. Станом на 31.12.2012р. статутний фонд сплачений. Величина статутного капiталу згiдно зi Статутом складає 23457400 грн. Статутний фонд подiлений на 93829600 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Випуск акцiй зареєстровано 29.04.2011 року. Реєстрацiйний номер випуску акцiй: 45/21/1/11. Iнший додатковий капiтал вiдображено у звiтностi в сумi 3345 тис. грн. - сума iндексацiї основних засобiв, проведеної у 1992-1996 роках вiдповiдно до рiшень Уряду. Резервний капiтал не створювався. Статутом та нормами облiкової полiтики вiдрахування до резервного капiталу передбачено. До складу власного капiталу включено нерозподiлений прибуток в сумi 18811 тис. грн. Даний прибуток сформовано за рахунок прибутку минулих перiодiв 18588 тис. грн., зменшено на суму збиткiв звiтного перiоду 3675 тис. грн., та збiльшено на суму прибутку минулого року за результатами трансформацiї статей фiнансової звiтностi 3898 тис. грн. (+ 4352 тис. грн. - доходи майбутнiх перiодiв, якi слiд було визнати доходами у минулих роках; - 454 тис. грн. трансформацiя по нарахуванню зносу основних засобiв). Ми вважаємо, що розмiр та структура власного капiталу, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства - ф. № 1 "Баланс", ф.№ 4 "Звiт про власний капiтал" станом на 31.12.2012р., вiдповiдають вимогам МСФЗ № 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 8 "Облiковi полiтики, змiни у облiкових оцiнках та помилки", МСБО № 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" та Статуту. *Звiт про фiнансовi результати (форма 2) складено у вiдповiдностi з МСФЗ № 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 2 "Запаси", МСБО № 18 "Дохiд", МСБО № 23 "Витрати на позики". У фiнансовому звiтi згiдно п. 103 МСБО № 1 витрати класифiковано по методу "функцiї витрат". За результатами дiяльностi 2012 року товариством одержано збиток у сумi 3675 тис. грн. При цьому збиток вiд операцiйної дiяльностi складає 2071 тис. грн., вiд фiнансової дiяльностi збиток склав 1587 тис. грн. (сплаченi вiдсотки за користування кредитом), збиток вiд iншої дiяльнiстi склав 17 тис. грн. Фiнансовий результат визначено як рiзниця мiж доходами та витратами за звiтний перiод. Ми вважаємо, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них вiдповiдно до МСФЗ. *У Звiтi про рух грошових коштiв (форма 3) вiдображено грошовi потоки у вiдповiдностi з МСФЗ № 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 7 "звiт про рух грошових коштiв". Звiт про рух грошових коштiв вiдображає грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову згiдно з п. 10 МСБО № 7. Товариство вiдповiдно до п.18 МСБО № 7 вiдображає грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi застосовуючи прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. Прямим методом також визначаються грошовi потоки вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка грошових коштiв та їх рух у ф. № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" вiдповiдає вимогам МСБО № 7 "Звiт про рух грошових коштiв". До складу комплекту фiнансової звiтностi включено пояснюючi примiтки, в яких розкрито iнформацiю згiдно вимог МСФЗ. У примiтках наведено iнформацiю про трансформацiю статей фiнансової звiтностi станом на 31.11.2011р. (ф. 1 "Баланс") та її вплив на статтi звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом здiйснення дiяльностi, операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, на обставини, якi б породжували сумнiви щодо здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у майбутньому. Iнша допомiжна iнформацiя. *З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України нами розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства. Аналiз чистих активiв ВАТ показує, що за 2012 рiк їх наявнiсть збiльшилась на 222 тис. грн. i станом на 31.12.2012р. складає 45613 тис. грн., на 31.12.2011 р. Складала 45391 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв (45613 тис. грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (23457 тис. грн.) на 22156 тис. грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. * При проведеннi аудиту, розглянувши iншу iнформацiю вiдповiдно до вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не встановлено. * Статутом Товариства передбачено: прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує вiд 25% до 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, а прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує вiд 10% до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, вiдноситься до компетенцiї наглядової ради. У звiтному перiодi було укладено кредитний договiр на суму 16699 тис.грн., що становить 21,4 % вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi (звiтностi за 2011р.). Рiшення про вчинення правочину було прийнято наглядовою радою товариства - протокол № 2 вiд 01.08.2012р. У Товариствi вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту щодо виконання значних правочинiв, дотримуються. *Стан корпоративного управлiння Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Кам'янський" здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 9 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 14 березня 2011року). Згiдно з п.2 ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 10.1 Статуту, акцiонерне товариство зобов'язане щороку скликати рiчнi загальнi збори акцiонерiв не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. У 2012 роцi рiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились 27.04.2012 р. - Протокол № 15. Крiм того, 21.12.2012р. були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв - протокол № 16. Протягом 2012 року в товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: наглядова рада акцiонерiв товариства, ревiзiйна комiсiя, директор. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювалося директором, в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю, яка звiтує загальним зборам. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, можна зробити висновок: прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. *При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудит-Таврiда" (Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2284, видане Аудиторською палатою України 22.06.2001р., термiн дiї - до 26.05.2016р., мiсцезнаходження: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця М.Букiна, будинок 12, телефон (факс) 05549-5-08-49. Дату i номер договору на проведення аудиту. Пiдставою для проведення аудиту є договiр № 4 вiд 13.02.2013р. Дата початку проведення аудиту 22.02.2013р., дата закiнчення - 12.04.2013р. Адреса аудиторської фiрми: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Букiна, буд.12. Директор ТОВ АФ "Аудит-Таврiда" _______________________ Г.I. Запорожець Сертифiкат аудитора серiї А № 000325, виданий АПУ 02.11.95р., дiйсний до 02.11.2014 р. 08 квiтня 2013р.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним предметом дiяльностi Товариства є вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою. Основнi замовники нашої продукцiї знаходяться за межами Херсонської областi: - Харкiвський завод шампанських вин; - ТОВ "Iнтерфрут", м.Днiпропетровськ; - ДП "Севастопольський виноробний завод"; - ТОВ СП "Нiбулон"; - ПП "Полiекспо"; - ТОВ АТ "Каргiл". Звiтний перiод був дуже складним для вирощування багаторiчних насаджень (у зв'язку з природно-клiматнчними умовами) пiдприємство значно зменшило обсяги виробництва як сiльськогосподарської продукцiї, так i промислової. У зв'язку з тяжким фiнансовим становищем АТ не мало змоги провадити посадку багаторiчних насаджень. Були проведенi ремонти садiв та виноградникiв. Враховуючи стан виноградникiв (вiк, зрiдженiсть, розмiщення, урожайнiсть) перезакладка насаджень має значення в товариствi для виконання довгострокової програми розвитку галузi. Крiм того, нестача сировини на ринку виноматерiалiв дозволить ПАТ "Кам'янськнй" в майбутньому збiльшувати площi пiд виноградниками та реалiзовувати його виробникам або переробляти на винзаводi. Основними конкурентами на територiї Херсонської областi є: - ВАТ "Таврiя"; - АФ "Бiлозерський", якi теж займаються вирощуванням та переробкою винограду та плодiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв основними придбаннями товариства були: Трактори; краплинне зрошення саду; легковi автомобiлi; сiльськогосподарська технiка (культиватори,сiялки, протравлювачi та iнше); вантажнi автомобiлi; автобус; електропогрузчики; зерноочиснi машини; будiвлi та примiщення.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Тяжкий фiнансовий стан пiдприємства не дозволяє проводити заходи: 1.По придбанню нової технiки, а саме тракторiв, якi застосовуються при обробiтку виноградникiв i садiв. 2.По придбанню саджанцiв виноградних та плодових культур для закладання нових площ. З.По своєчасному пiдвищенню оплати працi робiтникам пiдприємства. 4.Часткове вiдшкодування витрат з бюджетних кошт по догляду за молодими бататорiчними насадженнями. 5.Вплив природньо-клiматичннх умов при вирощуваннi багаторiчних насаджень.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення законодавства до товариства не застосовувались.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента В звiтному перiодi товариство користувалось кредитними лiнiями банкiв та власними обiговими коштами.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок збiльшення площ багаторiчних насаджень. 2. Введення крапельної системи зрошення для компенсацiї нестачi вологи. 3. Розширення ринкiв збуту продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  15382  17916   0  0  15382   17916
     — будівлі та споруди  12484  10020  0  0  12484   10020
     — машини та обладнання  2158  3926  0  0  2158  3926
     — транспортні засоби  260  230  0  0  260  230
     — інші  480  3740  0  0  480  3740
   2. Невиробничого призначення:  581  2677  0  0  581  2677
     — будівлі та споруди  384  2284  0  0  384  2284
     — машини та обладнання  90  81  0  0  90  81
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  107  312  0  0  107  312
   Усього  15963  20593  0  0  15963  20593
   Опис: Сума накопиченої амортизацiї власних основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду становить 23512 тис. грн., залишкова вартiсть 20593 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 53,3 вiдсоткiв первiсної вартостi власних основних засобiв. У складi основних засобiв товариства облiковуються засоби на суму 17194 тис. грн., що оформленi у заставу. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються становить на кiнець звiтного перiоду 2260 тис. грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становила на кiнець звiтного перiоду 1071 тис. грн.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   45613 49289
   23457 23457
   23457 23457
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(45613.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(23457.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 16699  X X
   Короткостроковий  21-09-2012  5000  24  31-07-2015 
   Довгостроковий  21-09-2012  11699  24  31-07-2015 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 56  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 5783  X X
   Інші зобов'язання X 12962  X X
   Усього зобов'язань X 35500  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 2427 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 4431 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 33 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 128 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 5943 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   27-04-2012 27-04-2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
   21-12-2012 21-12-2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 2 1
   2 2011 1 0
   3 2010 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів Х   
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01-01-2013
   Підприємство За ЄДРПОУ 00413713
   Територія 74341, Херсонська область, Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1 За КОАТУУ 6520685901
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Виноробна промисловiсть За КВЕД 01.21 
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 74341, Херсонська область, Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1
   Середня кількість працівників 233
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 4 4
   Первісна вартість 011 4 4
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 0 0
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 15963 20593
   Первісна вартість 031 35569 44105
   Знос 032 19606 23512
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 18702 15027
   первісна вартість 036 27885 22018
   накопичена амортизація 037 9183 6991
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 22866 33520
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 57535 69144
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 1730 1406
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 975 394
   готова продукція 130 4126 7435
   Товари 140 263 1
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 11646 2828
   первісна вартість 161 11648 2852
   резерв сумнівних боргів 162 2 24
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 25 1
   за виданими авансами 180 693 546
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 169 3794
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 401 190
   у т. ч. в касі 231 0 8
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 20028 16595
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 77563 85739

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 23457 23457
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 3346 3345
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 22486 18811
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 49289 45613
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 306 220
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 306 220
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 11699
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 3564 5783
   Усього за розділом ІІІ 480 3564 17482
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 16714 5000
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 261 2427
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 3858 4431
   з бюджетом 550 77 56
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 39 33
   з оплати праці 580 98 128
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 136 5943
   Усього за розділом IV 620 21183 18018
   V. Доходи майбутніх періодів 630 3221 4406
   Баланс 640 77563 85739
   Керівник Голубничий Олександр Андрiйович
   Головний бухгалтер Гулик Людмила Федорiвна
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. збiльшилася на 8176 тис. грн. Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу, встановлено, що в звiтному роцi вiдбулося збiльшення суми необоротних активiв товариства на 11609 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення суми оборотних активiв товариства, у порiвняннi з 2011 р., на 3433 тис. грн. По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається зменшення власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. на 3676 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства у розмiрi 3675 тис. грн. та зменшенням iншого додаткового капiталу на суму 1 тис. грн. Статутний капiтал товариства протягом року не змiнювався i становить 23457 тис. грн. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв товариства, якi вiдображенi у II роздiлi пасиву балансу скоротилися на 86 тис. грн. та становили на кiнець звiтного перiоду 220 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання товариства, вiдображенi в III роздiлi пасиву балансу, збiльшилися в 4,9 рази (з 3564 тис. грн. на початок звiтного перiоду до 17482 тис. грн. на кiнець року). Поточнi зобов'язання, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зменшилися на 3165 тис. грн. та складають 18018 тис. грн. Суми статей ф.1 "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17287 33914
   Податок на додану вартість 015 2817 5617
   Акцизний збір 020 00
     025 00
   Інші вирахування з доходу 030 00
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1447028297
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1209415323
   Валовий:    
   — прибуток 050 237612974
   — збиток 055 00
   — Інші операційні доходи 060 14408541
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 00
   Адміністративні витрати 070 2287901
   Витрати на збут 080 199594
   Інші операційні витрати 090 34012763
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 00
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 017257
   — збиток 105 20710
   Доход від участі в капіталі 110 00
   Інші фінансові доходи 120 00
   Інші доходи 130 6527
   Фінансові витрати 140 15871081
   Витрати від участі в капіталі 150 00
   Інші витрати 160 82117
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 016086
   збиток 175 36750
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 00
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 00
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 00
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 16086
   — збиток 195 3675 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 16086
   — збиток 225 3675 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 00

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 93509703
   Витрати на оплату праці 240 35613523
   Відрахування на соціальні заходи 250 12981283
   Амортизація 260 21844482
   Інші операційні витрати 270 15881737
   Разом 280 1798120728

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 93 829 60093 829 600
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 93 829 60093 829 600
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0.03920.1714
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -0.03920.1714
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 3675 тис. грн. (в 2011 р. прибуток склав 16086 тис. грн.). При цьому дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, з 33914 тис. грн. до 17287 тис. грн. В звiтному роцi скоротилися операцiйнi витрати (розд. II). Так, матерiальнi затрати зменшилися на 353 тис. грн., амортизацiйнi вiдрахування на 2298 тис. грн., iншi операцiйнi витрати (р. 270) на 149 тис. грн. В той же час, збiльшилися витрати товариства на оплату працi на 38 тис. грн. та вiдрахування на соцiальнi заходи на 15 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк зменшилися на 2747 тис. грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 27724 34391
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 8085 0
   Повернення авансів 030 486 8363
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 47 11
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 1186 2147
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 138 142
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 11609 21689
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 9531 984
   Працівникам 105 3916 3060
   Витрат на відрядження 110 187 156
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 142 88
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1440 1406
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 594 615
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 1035 1751
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 9212 15305
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 9212 15305
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 78 34
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 912 1828
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -834 -1794
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 11693 5023
   Інші надходження 330 16699 12375
   Погашення позик 340 18048 24204
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 18933 6740
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -8589 -13546
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -8589 -13546
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -211 -35
   Залишок коштів на початок року 410 401 436
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 190 401
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2012 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Так, у результатi операцiйної дiяльностi товариства надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 27724 тис. грн., вiд покупцiв i замовникiв 8085 тис. грн., вiд повернення авансiв 486 тис. грн., вiд установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками 47 тис. грн., вiд цiльового фiнансування 1186 тис. грн., iншi надходження склали 138 тис. грн. В той же час, витрачання товариства у результатi операцiйної дiяльностi у звiтному перiодi були наступними. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 11609 тис. грн., витрачання на оплату повернення авансiв становили 9531 тис. грн., витрачання на оплату працiвникам 3916 тис. грн., на оплату витрат на вiдрядження 187 тис. грн., на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 142 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 1440 тис. грн., на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 594 тис. грн., iншi витрачання склали 1035 тис. грн. Результатом руху коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi товариства є реалiзацiя необоротних активiв на суму 78 тис. грн., а також придбання товариством необоротних активiв на суму 912 тис. грн. Результатом руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi товариства за звiтний перiод є надходження в сумi 11693 тис. грн. вiд отриманих позик та iншi надходження у сумi 16699 тис. грн. В той же час, на погашення позик витрачено 18048 тис. грн., iншi платежi становили 18933 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного року становив 190 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 23457 0 0 3346 0 18588 0 0 45391
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 3898 0 0 3898
   Скоригований залишок на початок року 050 23457 0 0 3346 0 22486 0 0 49289
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -3675 0 0 -3675
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -1 0 -3675 0 0 -3676
   на кінець року 300 23457 0 0 3345 0 18811 0 0 45613
   Примітки:
   Статутний капiтал товариства складає 23457 тис. грн. i роздiлений на 93829600 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй № 45/21/1/11 вiд 29.04.2011 р. видане Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР. На протязi звiтного року розмiр статутного капiталу не змiнювався. На початок звiтного перiоду скоригований залишок нерозподiленого прибутку товариства складав 22486 тис. грн., а за 2012 рiк товариством отримано збиток в сумi 3675 тис. грн. (що вiдповiдає показникам ф.2 "Звiт про фiнансовi результати"). Таким чином, станом на 31.12.2012 р. нерозподiлений прибуток товариства зменшився i склав 18811 тис. грн. Товариство станом на кiнець звiтного перiоду має власний капiтал в сумi 45613 тис. грн., зокрема: - статутний капiтал - 23457 тис. грн.; - iнший додатковий капiтал - 3345 тис. грн.; - нерозподiлений прибуток - 18811 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 24674 11806 273 0 0 1 0 836 0 0 0 24946 12642 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 8374 6126 134 0 0 106 39 296 0 3241 1253 11643 7636 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 1198 938 0 0 0 0 0 30 0 0 0 1198 968 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 431 266 3 0 0 5 5 56 0 0 0 429 317 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 133 16 0 0 0 0 0 3 0 5369 1848 5502 1867 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 372 372 0 0 0 0 0 0 0 -372 -372 0 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 252 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 82 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 35569 19606 410 0 0 112 44 1221 0 8238 2729 44105 23512 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 17194
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 2260
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 1071
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 0 0

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 1440 3401
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 22
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 1587
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 65 82

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 8
   Поточний рахунок банку 650 182
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 190
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 306 80 0 166 0 0 220
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 2 22 0 0 0 0 24
   Разом 780 308 102 0 166 0 0 244

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 214 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 112 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 39 0 0
   Будівельні матеріали 840 847 0 0
   Запасні частини 850 61 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 115 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 18 0 0
   Незавершене виробництво 890 394 0 0
   Готова продукція 900 7435 0 0
   Товари 910 1 0 0
   Разом 920 9236 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 1406
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2852 2852 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 3794 137 3657 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 533
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 2184
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 27885 9183 2807 8674 3155 963 0 0 22018 6991 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 27885 9183 2807 8674 3155 963 0 0 22018 6991 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 27885 9183 2807 8674 3155 963 0 0 22018 6991 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 27885 9183 2807 8674 3155 963 0 0 22018 6991 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 822
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 13463 11166 2297 2297
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 303 533 -230 -230
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 243 476 -233 -233
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 1098 833 265 265
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 468 276 192 192
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 7869 6754 1115 1115
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 3725 2770 955 955
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 13463 11166 2297 2297