Створення: 23.03.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Голубничий Олександр Андрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413713
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Бериславський р-н
        Поштовий індекс 74341
        Населений пункт с.Одрадокам'янка
        Вулиця, будинок вул. Ленiна, 1
        Міжміський код, телефон та факс (05546) 5-42-79, 5-42-79
        Електронна поштова адреса емітента 195_kamen@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.kamenskiy.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiютiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльо класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариством зареєстрований випуск акцiй у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Кам'янський"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 808008
   Дата видачі 19.02.2001
   Орган, що видав свідоцтво Бериславська райдержадмiнiстрацiя Херсонської обл.
   Зареєстрований статутний капітал 23457400.00
   Сплачений статутний капітал 23457400.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХФ ПАТ "Банк Форум"
   МФО банку 322948 Рахунок 26003301126314
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ХФ ПАТ "Марфiнбанк"
   МФО банку 342285 Рахунок 26007691142

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   01.13.0 ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТIВ, ЯГIД, ГОРIХIВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ I ПРЯНОЩIВ
   01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА
   51.34.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НАПОЯМИ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Виноробна промисловiсть 557 12.08.2011 Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну 16..2.12.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 272 особи, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом протягом звiтного перiоду становила 3 особи, працiвники, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi склали 20 осiб. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 438 тис. грн. i склав 3523 тис. грн., що обумовлено збiльшенням розмiру мiнiмальної заробiтної плати. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування неокатегорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу ; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi ; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором (наприклад питання загальної стратегiї або висування на посади), так i з вiдповiдними структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи iнакше беруть участь у розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   14.03.2011
   62
   Перелiк питань порядку денного:
   1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2010р.
   4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   5. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства.
   6. Обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   7. Визначення дати припинення операцiй та дати закриття реєстру, порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
   8. Визначення способу повiдомлення зареєстрованих осiб про дематерiалiзацiю.
   9. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   10. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.
   Змiни та доповнення до порядку денного не вносились.
   Рiшення, прийнятi з питань порядко:
   1. Звiт наглядової ради затвердити.
   2. Висновок ревiзiйної комiсiї затвердити, роботу комiсiї визнати задовiльною.
   3. Затвердити рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2010р., фактичне використання коштiв за 2010р. затвердити. В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати. Збитки товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
   4. Змiнити найменування товариства "Вiдкрите акцiонерне товариство "Кам'янський" на "Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський" (скорочено ПАТ "Кам'янський").
   5. Перевести випуск акцiй ВАТ "Кам'янський" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Реквiзити емiтента: вiдкрите акцiонерне товариство "Кам'янський", код ЄДРПОУ 00413713; св. про де-ржреєстрацiю А00 № 233314 видане 19.02.01 Бериславською РДА Херсонської обл., адреса 74341, Херсон-ська обл., Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул.Ленiна, 1; тлф (05546) 54-2-79.
   Призначити посадових осiб, якi мають при вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску акцiй без доручення: Директор - Голубничий Олександр Андрiйович.
   Реквiзити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про де матерiалi-зацiю: акцiї iменнi простi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску №7/21/1/01 вiд 12.04.01, видане Херсонським ТУДКЦПФР, код випуску UA2100601002; номiнальна вартiсть акцiї 0,25грн.; кiлькiсть 93829600шт.; загаль-на номiнальна вартiсть 23457400грн.
   6. Обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про демате-рiалiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, св. про держреєстрацiю А00 №видане 17.05.99 Шевченкiвською РДА м.Києва, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф 0442791078; лiцензiя на провадження дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.06 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.06-19.09.16.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" про обслуговування емiсiї акцiй.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; св. про держреєстрацiю А01 № 617870, видане 25.07.95 ВК Херсонської мiськради; адреса м.Херсон, вул.Петренка, д.18; тлф 0552417245; лiцензiя на провадження дiяльностi зберiгача ЦП: АВ №534033, видана 01.06.10 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.10-01.06.15.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з АТЗТ "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi.
   7. Визначити дату закрстру та припинення ведення реєстру: 12.06.11. Пiсля цiєї дати проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску не здiйснюється. Ця дата є датою припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ "Скiф" № 205-р вiд 05.08.09. Процедуру закриття реєстру, зберiгання документiв системи реєстру протягом встановленого законодавством термiну та передачу копiй реєстру емiтенту здiйснити вiдповiдно до умов договору на ведення реєстру з реєстратором.
   Визначити дату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 02.06.11. Пiсля цiєї дати проведення операцiй щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску, не здiйснюється.
   Сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   8. Персональне повiдомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiв IЦП випуску, що дематерiся про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства.
   9. а) затвердити та прийняти нову редакцiю статуту ПАТ "Кам'янський" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   10. - обрати наглядову раду ПАТ "Кам'янський" на термiн 3 роки в складi 3 осiб, головою ради обрати акцiо-нера Дмитрук Олену Леонiдiвну, членами ради - акцiонерiв Рибака Вiктора Олексiйовича, Пуляєву Наталiю Вiкторiвну.
   - вiдповiдно до вимог законодавства утворити колегiальний фiнансово контролюючий орган ПАТ "Кам'ян-ермiном на 3 роки - ревiзiйну комiсiю в кiлькостi 3 осiб, обрати головою ревiзiйної комiсiї акцiонера Покрищенко Анатолiя Володимировича , членами РК - акцiонерiв Мельничук Аллу Георгiївну, Герасимчук Тетяну Олександрiвну.
   - а) утворити та обрати одноосiбний виконавчий орган ПАТ "Кам'янський" - Директор, в особi Голубничо-го Олександра Андрiйовича на термiн до переобрання або загальними зборами, або, вiдповiдно до статуту товариства, Наглядовою радою;
   б) доручити головi наглядової ради пiдписати вiд iменi товариства трудовий договiр з новообраним директором.
   11. - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "Кам'янський" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, дого-ворiв вiдчуження майна, майнв, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "Кам'янський" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсотко-вої ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства.    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Бериславська районна рада народних депутатiв 24114910 м. Берислав, д/н, 74300, Херсонська область, пл. Перемоги, 2   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Гулик Людмила Федорiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Голова наглядової ради  Дмитрук Олена Леонiдiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 13.10.2006 28 128 363 29.97813376589% 28 128 363 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Покрищенко Анатолiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 13.10.2006 548 0.00060000000% 548 
   Член наглядової ради  Рибак Вiктор Олексiйович  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 13.10.2006 26 024 0.02800000000% 26 024 
   Член наглядової ради  Пуляєва Наталiя Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 13.08.2009 1 0.00000106576%
   Член ревiзiйної комiсiї  Герасимчук Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член ревiзiйної комiсiї  Мельничук Алла Георгiївна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Усього   28 155 560 30.00711928858 % 28 155 560 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Голубничий Олександр Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Комбiнат будiвельних конструкцiй", директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. У звiтному перiодi повноваження посадової особи подовженi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гулик Людмила Федорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Миколаївський сiльськогосподарський iнститут, факультет бухоблiку
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Кам'янський", заступник головного бухгалтера
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дмитрук Олена Леонiдiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет радiотехнiки та електронiки
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП ТПФ "Гарант", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. У звiтному перiодi повноваження посадової особи подовжено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Триатлон" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, кв. 6), а також посаду директора в ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка"(мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, кв. 5). Винагороду отримує у виглядi заробiтної пдно штатного розкладу на посадi голови наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Покрищенко Анатолiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 06.10.1999
   Рік народження 1960
   Освіта Середня спецiальна, технiкум ГМЕСХ
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Кам'янський", начальник вiддiлу постачання
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу голова комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. У звiтному перiодi повноваження посадової особи подовжено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв пасд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Рибак Вiктор Олексiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Мелiтопольський сiльськогосподарський iнститут, факультет механiзацiї сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Кам'янський", iнженер-механiк
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. У звiтному перiодi повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пуляєва Наталiя Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, економiчний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. У звiтному перiодi повноваження посадової особи подовжено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Фiнансово-промислоа" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, кв. 5).
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мельничук Алла Георгiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1960
   Освіта середньо-спецiальна, Новокаховський с/г технiкум.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Херсонсье пiдприємство МТЗ "Облагроустаткування", комiрник.
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу комiсiї 14 березня 2011 року загальними зборами акцiонерiв АТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспортоби не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Герасимчук Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1967
   Освіта Вища, Одеський технiчний iнститут.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бериславський районний вiддiл статистики, економiст.
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу комiсiї 14 березня 2011 року загальними зборами акцiонерiв АТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших птвах не обiймає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Триатлон" 30143616 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Дзержинського, б. 37, кв. 6 13.10.2006 34 704 420 37 34 704 420 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 13.10.2006 28 128 363 30 28 128 363 0 0 0
   Усього  86 101 664 92 86 101 664 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон 0442791078
   Факс 0442791078
   Вид діяльності провадження дiяльностi депозитарiю ЦП
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон 0552417245
   Факс 0552417245
   Вид діяльності Провадження дiяльностi зберiгача ЦП
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський" є правонаступником ВАТ "Кам'янський".
   Згiдно до Закону України "Про приватизацiю державних пiдприємств" Бериславською районою радою народних депутатiв, наказом № 130-а вiд 22.09.00 р. було прийнято рiшення про приватизацiю радгоспу-заводу "Кам'янський. Процес приватизацiї завершився 18.02.2001 р.. Статут затверджено 19.02.2001 р. i пiдприємство перетворилось в ВАТ "Кам'янський".
   Радгосп-завод "Кам'янський" було створено на базi двох вiддiлкiв радгоспу "Львiвський" у 1963 роцi.
   Мета дiяльностi - вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою (виробництво продукцiї
   виноробства). До 1997 року пiдприємство було прибуткове. Починаючи з 1997 року у зв'язку зi змiнами
   в економiцi України, а також з частковим вимерзанням винограду, обсяг виробництва значно скоротивсяю
   В 2005 роцi вiдбулося значне пiдвищення обсягiв промислової продукцiї, що дало змогу стабiлiзувати фiнансовий стан пiдприємства.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура управлiння - вiддiлкова. Вiддiлок №1 - центральна садиба с.Одрадокам'янка, вiддiлок №2 - с.Миколаївка.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк ведеться по журнально-ордернiй формi. Починаючи з 01.01.2000 р. бухгалтерський облiк ведеться згiдно розроблених стандартiв вiд 16.07.1999 року "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
   Текст аудиторського висновку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська допомога"
   73000, м. Херсон, вул. Радянська, 46

   Реєстрацiйний номер в Реєстрi аудиторських фiрм та приватних пiдприємцiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 4099, затвердженого рiшенням Аудиторської палати України
   № 186/2 вiд 31.01.2008 р.)

   Аудиторський висновок

   Директору ПАТ "Кам'янський"
   О. А. Голубничий

   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська допомога" на пiдставi договору № 65-ап вiд 08.02.2011 р. провела з 09.02.2012 р. по 29.02.2012 р. у вiдповiдностi з Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року N 1528, аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Кам'янський", що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 р., звiт псовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за 2011 рiк. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативнi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.
   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає якнеобхiдний щоб забеспечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
   Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi аудиторської перевiрки. Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етични а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинами, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiковових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
   Ми вважаємо, що отримав достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо их звiтiв.

   На думку аудитора фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Кам'янський" на 31 грудня 2011 р. та фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власного капiталу за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
   Не висловлюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на iнформацiю, що подана нижче, оскiльки її розкриття вимагає Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року N 1528.

   Основнi вiдомостi про емiтента
   Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський"
   Код за ЄДРПОУ 00413713
   Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи А01 № 808008 видане Бериславською райдержадмiнiстрацiєю Херсонської обласцезнаходження Україна, Херсонська область, Бериславський район, с. Отрадокам'янка, вул. Ленiна, 1
   Телефони:
   0552-46-5-42-54
   Основнi види дiяльностi
   01.11.0 - Вирощування зернових та технiчних культур;
   01.41.0 - Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту;
   01.13.0 - Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв;
   15.93.0 - Виробництво виноградних вiн;
   51.34.0 - Оптова торгiвля напоями;
   51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi

   Херсонським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстровано випуск бездокументарних iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн., у кiлькостi 93829600 шт., на загальну суму 23 457 400 грн., про що видане вiдповiдне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за реєстрацiйним номером № 45/21/1/11 вiд 29.04.2011р.

   АКТИВИ
   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки
   необоротних активiв
   Згiдно фiнансових звiтiв необоротнi активи пiдприємства представленi:
   " незавершенимицтвом вартiстю 2562 тис. грн.;
   " основними засобами залишковою вартiстю 13533 тис. грн.;
   " довгостроковими бiологiчними активами вартiстю 18400 тис. грн..;
   " iншими необоротними активами вартiстю 961 тис. грн.
   Основнi засоби на пiдприємствi облiковуються по своїх критерiях, їх оцiнка, синтетичний та аналiтичний облiк вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. № 92. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Прийнятий на пiдприємствi порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв дає повне i достовiрне уявлення про стан зношення основних засобiв на звiтну дату. Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р.
   " по первiснiй вартостi складає 32685 тис. грн.;
   " знос складає 19152 тис. грн.,
   " залишкова вартiсть 13533 тис. грн.
   Довгостроковi бiологiчнi активи облiковуються за своїми критерiями, їх оцiнка, синтетичний та аналiтичний облiк вiдповiдає вимогам П(С)БО №30 "Бiологiчнi активи", затво наказом Мiнфiну України вiд 18.11.2005 р. № 790. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Прийнятий на пiдприємствi порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв дає повне i достовiрне уявлення про стан зношення бiологiчних активiв на звiтну дату. Вартiсть бiологiчних активiв станом на 31.12.2011 р.
   " по первiснiй вартостi складає 27583 тис. грн.;
   " знос складає 9183 тис. грн.;
   " залишкова вартiсть 18400 тис. грн.

   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки запасiв
   у бухгалтерському облiку
   Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк запасiв вiдповiдає даним синтетичного i аналiтичного облiку, а також П(С)БО №9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999 р. № 246.
   Запаси включають: виробничi запаси, незавершене виробництво, готову продукцiю, якi складають станом на 31.12.2011 р. в сумi 7412 тис. грн., у т.ч.:
   " Виробничi запаси 2354 тис. грн.;
   " Нез виробництво 669 тис. грн.;
   " Готова продукцiя 4126 тис. грн.;
   " Товари 263 тис. грн.

   Пiдтвердження реальностi розмiру
   дебiторської заборгованостi у бухгалтерському облiку
   При перевiрцi правильностi визнання та оцiнки реальної дебiторської заборгованостi встановлено, що в фiнансовiй звiтностi вона вiдображається по принципу обачностi вiдповiдно до П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999 р.№ 237, та визнається активом. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображаються по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод, являється достовiрно визначеною та станом на 31.12.2011 р. складає в сумi 12410 тис. грн. Заборгованiсть реально оцiнена i є ймовiрнiсть погашення її у визначенiй сумi. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 25 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 23035 тис. грно даних бухгалтерського облiку та Балансу на пiдприємствi облiковуються iншi оборотнi активи на суму 703 тис. грн.

   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки
   грошових коштiв та їх еквiвалентiв у бухгалтерському облiку
   Станом на 31.12.2011 р. пiдприємство має залишки грошових коштiв на суму 401 тис. грн. Аудиторською перевiркою встановлено, що грошовi кошти пiдприємства представленi залишками на розрахункових рахунках, якi пiдтверджуються виписками банкiв та залишками по касi пiдприємства, якi пiдтверджуються касовими звiтами.
   ПАСИВИ
   Пiдтвердження правильностi i адекватностi визначення
   власного капiталу, його структури i призначення
   Власним капiталом, вiдповiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", є частка в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов'язань. Сума активiв у пiдприємства станом на 31.12.2011 р. складає 79442 тис. грн., сума зобов'язань складає 33092 тис. грн., сума власного капiталу дорiвнюється 46350 тис. грн.
   За даннсової звiтностi структура власного капiталу являє собою:
   1. Статутний капiтал пiдприємства, який складає 23457 тис. гривень, що вiдповiдає даним рядка 300 балансу та сумi передбаченiй Статутом, а також даним аналiтичного i синтетичного облiку. У вiдповiдностi зi Статутом учасниками повнiстю оплаченi придбанi ними акцiї;
   2. Iнший додатковий капiтал 4307 тис. грн ;
   3. Нерозподiлений прибуток по рядку 350 Балансу станом на 31.12.2011 р. складає 18586 тис. грн., що вiдповiдає сумi вiдображенiй в Головнiй книзi.
   Таким чином, аудитор пiдтверджує достовiрнiсть розмiру власного капiталу, який i є чистими активами, станом на 31.12.2011 р. в сумi 46350 тис. грн.
   При порiвняннi вартостi чистих активiв з розмiром статутного фонду, з метою реалiзацiї положень ст. 155 п. 3 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, аудитор прийшов до висновку, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр Статутного фонду Товариства.

   Пiдтвердження реальностi розмi'язань
   у фiнансовiй звiтностi
   Оцiнка зобов'язань достовiрно визначена, вiдповiдно до П(С)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р. № 20, i є вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому при її погашеннi.
   Перевiркою зобов'язань, вiдбитих у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 р. аудитором встановлено, що загальна сума зобов'язань пiдприємства становить 33092 тис. грн. з них довгостроковi - 3564 тис. грн.

   Перевiркою зобов'язань, вiдбитих у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 р. встановлено, що пiдприємство має поточнi зобов'язання на суму 21955 тис. грн., якi мiстять у собi:
   " за товари, роботи, послуги 4891 тис. грн.;
   " з бюджетом 77 тис. грн.;
   " з розрахункiв зi страхування 39 тис. грн.;
   " з розрахункiв з оплати працi 98 тис. грн.;
   " короткостроковi кредити банку 16714 тис. грн.;
   " з iнших поточних зобов'язань 136 тис. грн.
   Пiдтвердження реальностi доходiв майбутнiх перiоiнансовiй звiтностi
   Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства облiковуються доходи майбутнiх перiодiв на 7573 тис. грн. За цiєю статтею балансу вiдображено бюджетне фiнансування на розвиток молодих виноградникiв.

   ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

   Пiдтвердження реальностi i точностi фiнансових результатiв
   дiяльностi вiдображених у фiнансовiй звiтностi
   Дохiд ПАТ "Кам'янський" вiдображений у фiнансовiй звiтностi по справедливiй вартостi активiв, вiдповiдно до П(С)БО №15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. № 290.
   Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за перiод 2011 р. становить 28297 тис. грн.;
   " Iншi операцiйнi доходи складають в сумi 8541 тис. грн.;
   " Iншi доходи складають 27 тис. грн.


   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки витрат
   на виробництво у бухгалтерському облiку
   Витрати в фiнансовiй звiтностi ПАТ "Кам'янський" вiдображає одночасно зi зменшеннiв або збiльшенням зобов'язань вiдповiдно до П(С)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999 р. № 318. За даними фiнансової звiтностi витрати пiдприємства за 2011 рiк склали 20777 тис. грн. з яких:
   " Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг 15323 тис. грн.;
   " Адмiнiстративнi витрати 901 тис. грн.;
   " Витрати на збут 594 тис. грн.;
   " Iншi операцiйнi витрати 2761 тис. грн.;
   " Фiнансовi витрати 1081 тис. грн.;
   " Iншi витрати 117 тис. грн.

   Результатом дiяльностi пiдприємства в 2011 р. виявився прибуток, що складає 16088 тис. грн., що пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку i вiдображено у фiнансовiй звiтностi.

   29 лютого 2012 р.
   м. Херсон, вул. Радянська, 46
   ___________________ Аудитор Манжосiна О. В.
   сертифiкат аудитора
   серiї А № 005990


   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним предметом дiяльностi Товариства є вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою.
   Основнi замовники нашої продукцiї знаходяться за межами Херсонської областi:
   - Харкiвський завод шампанських вин;
   - ТОВ "Сандора", м.Миколаїв;
   - ТОВ ХОТД-02, м.Херсон;
   - ТОВ ВП Iнтерфут, м.Днiпропетровськ;
   - ЗАТ "Артемiвський завод шампанських вин "Вайнерi"

   Звiтний перiод був дуже складним для вирощування багаторiчних насаджень (у зв'язку з природно-клiматнчними умовами) пiдприємство значно зменшило обсяги виробництва як сiльськогосподарської продукцiї, так i промислової. У зв'язку з тяжким фiнансовим становищем АТ не мало змоги провадити посадку багаторiчних насаджень. Були проведенi ремонти садiв та виноградникiв. Враховуючи стан виноградникiв (вiк, зрiдженiсть, розмiщення, урожайнiсть) перезакладка насаджень має значення в товариствi для виконання довгострокової програми розвитку галузi.
   Крiм того, нестача сировини на ринку виноматерiалiв дозволить ПАТ "Кам'янськнй" в майбутньому збiльшува пiд виноградниками та реалiзовувати його виробникам або переробляти на винзаводi.

   Основними конкурентами на територiї Херсонської областi є:
   - ВАТ "Таврiя";
   - АФ "Бiлозерський",
   якi теж займаються вирощуванням та переробкою винограду та плодiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв основними придбаннями товариства були:
   Трактори;
   краплинне зрошення саду;
   легковi автомобiлi;
   сiльськогосподарська технiка (культиватори,сiялки, протравлювачi та iнше);
   вантажнi автомобiлi;
   автобус;
   електропогрузчики;
   зерноочиснi машини;
   будiвлi та примiщення.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Тяжкий фiнансовий стан пiдприємства не дозволяє проводити заходи:
   1.По придбанню нової технiки, а саме тракторiв, якi застосовуються при обробiтку виноградникiв i садiв.
   2.По придбанню саджанцiв виноградних та плодових культур для закладання нових площ.
   З.По своєчасному пiдвищенню оплати працi робiтникам пiдприємства.
   4.Часткове вiдшкодування витрат з бюджетних кошт по догляду за молодими бататорiчними насадженнями.
   5.Вплив природньо-клiматичннх умов при вирощуваннi багаторiчних насаджень.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення законодавства до товариства не застосовувались.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента В 2011 звiтному роцi товариство користувалось кредитними лiнiями банкiв та власними обiговими коштами.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок збiльшення площ багаторiчних насаджень.
   2. Введення крапельної системи зрошення для компенсацiї нестачi вологи.
   3. Розширення ринкiв збуту продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)

   Найменування перiод
   показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 79442 53109
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 13533 13628
   Запаси 7412 6414
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 35470 11613
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 401 436
   Власний капiтал 46350 30262
   Статутний капiтал 23457 23457
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 18586 2498
   Довгостроковi зобов'язання 3564 12296
   Поточнi зобов'язання 21955 4970
   Вартiсть чистих активiв 46350 30262
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   13137.000   13046.000   0.000   0.000   13137.000   13046.000
     — будівлі та споруди   10920.000   10318.000   0.000   0.000   10920.000   10318.000
     — машини та обладнання   1945.000   2418.000   0.000   0.000   1945.000   2418.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   272.000   310.000   0.000   0.000   272.000   310.000
   2. Невиробничого призначення:   491.000   487.000   0.000   0.000   491.000   487.000
     — будівлі та споруди   386.000   384.000   0.000   0.000   386.000   384.000
     — машини та обладнання   55.000   90.000   0.000   0.000   55.000   90.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   50.000   13.000   0.000   0.000   50.000   13.000
   Усього   13628.000   13533.000   0.000   0.000   13628.000   13533.000
   Опис: Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться згiдно П(С)БУ-7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України 27.04.2000р. №92. По первиннiй вартостi станом на 31.12.2011 р. на рахунку 100 облiковується 32685 тис. грн. основних засобiв, знос становить 19152 тис.грн., залишкова вартiсть складає 13533 тис. грн.
   Основнi засоби товариством використовуються безперервно. Арендованих примiщень товариство не має. Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi за призначенням. Ступiнь використання всiх видiв основних засобiв становить 100 вiдсоткiв. Законсервованих засобiв товариство не має.
   Ступiнь зносу основних засобiв:
   Будiвлi та споруди - 47 вiдсоткiв.
   Машини та обладнання - 26 вiдсоткiв.
   Iншi - 54 вiдсоткiв.
   Усього - 41 вiдсоткiв.
   Обмеження на користання майном товариства вiдсутнi.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   46350.000 30262.000
   23457.000 23457.000
   23457.000 23457.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(46350.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(23457.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 16714.000  X X
   Короткостроковий кредит  25.11.2010  16714.000  18.000000000000  24.11.2013 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 77.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 3700.000  X X
   Інші зобов'язання X 5028.000  X X
   Усього зобов'язань X 25519.000  X X
   Опис: Станом на 31.12.2011 р. загальна сума зобов'язань пiдприємства становить 25519 тис.грн. з них довгостроковi - 3564 тис.гприємство має поточнi зобов'язання на суму 21955 тис. грн., якi мiстять у собi:
   - короткостроковi кредити банкiв - 16грн.;
   - кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4891 тис.грн.;
   - з бюджетом - 77 тис. грн.;
   - з розрзi страхування - 39 тис. грн.;
   - з розрахункiв з оплати працi - 98 тис. грн.;
   - з iнших поточних зобов'язань - 136 ти
    
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2010 1 0
   3 2009 2 1
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Прийняття рiшення пролонгацiї кредитних договорiв з ХФ АКБ "Форум". Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом 1-го року, та надання повно-важення керiвництву товариства укласти, пiдписати значнi правочини.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) Винагороду отримують у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів Х   
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2012
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янський" За ЄДРПОУ 00413713
   Територія 74341, Херсонська область, Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1 За КОАТУУ 6520685901
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ 233
   Орган державного управління Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Виноробна промисловiсть За КВЕД 01.13.0
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 74341, Херсонська область, Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 2292 2562
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 13628 13533
   Первісна вартість 031 31477 32685
   Знос 032 17849 19152
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 17743 18400
   первісна вартість 036 24517 27583
   накопичена амортизація 037 6774 9183
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 961 961
   Усього за розділом І 080 34624 35456
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 2505 2354
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 467 669
   готова продукція 130 3440 4126
   Товари 140 2 263
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 7939 12410
   первісна вартість 161 7939 12410
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 71 25
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3603 23035
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 436 401
   у т. ч. в касі 231 4 3
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 22 703
   Усього за розділом ІІ 260 18485 43986
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 53109 79442

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 23457 23457
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 4307 4307
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2498 18586
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 30262 46350
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 8942 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 3354 3564
   Усього за розділом ІІІ 480 12296 3564
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 1054 16714
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3784 4891
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 27 77
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 33 39
   з оплати праці 580 65 98
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 7 136
   Усього за розділом IV 620 4970 21955
   V. Доходи майбутніх періодів 630 5581 7573
   Баланс 640 53109 79442
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2011 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2010 р. збiльшилась на 26333 тис.грн.
   Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу необоротнi активи, встановлено, що в 2011 роцi вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 95 тис.грн. Сума незавершеного будiвництва на кiнець звiтного перiоду зросла у порiвняннi iз початком року на 270 тис. грн. i склала 2562 тис. грн. Справедлива (залишкова) вартiсть довгострокових бiологiчних активiв збiльшилась на 657 тис. грн. Сума iнших необоротних активiв протягом звiтного перiоду не змiнилася i становить на кiнець 2011 року 961 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв, у порiвняннi з 2010 р., на 25501 тис.грн. Так, виробничi запаси скоротилися на 148 тис. грн., сума незавершеного виробництва зросла на 202 тис. грн., запаси готової продукцiї збiльшились на 686 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зменшилась на 46 тис. грн., iншi обороти товариства збiльшились на 681 тис. грн. В той же час, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 4471 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть збiльшилася на 19432 тис. грн.
   По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається збiльшення власного капiталу товариства у порiвняннi з даними на 31.12.2010 р. на 16088 тис. грн., що обумовлено отриманням прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi.
   Довгостроковi зобов'язання товариства, вiдображенi в III роздiлi пасиву балансу, зменшились на 8732 тис. грн. При цьому на кiнець звiтного перiоду повнiстю погашенi зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв, а iншi довгостроковi зобов'язання збiльшились на 210 тис. грн. i складають на кiнець звiтного року 3564 тис. грн.
   Поточнi зобов'язання, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зросли на 16985 тис. грн. за рахунок збiльшення розмiру зобов'язаннь за короткостроковими кредитами банкiв, якi станом на кiнець звiтного перiоду скулали 16714 тис. грн., зростання кредиторсоргованностi за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування та з оплати працi. Iншi поточнi зобов'язання зросли на 129 тис. грн.
   Сума доходiв майбутнiх перiодiв склала станом на кiнець звiтного перiоду 7573 тис. грн, що на 1992 тис. грн. бiльше нiж на початок року.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33914 24528
   Податок на додану вартість 015 5617 3543
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 28297 20985
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 15323 11850
   Валовий:    
   — прибуток 050 12974 9135
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 8541 2970
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 901 892
   Витрати на збут 080 594 850
   Інші операційні витрати 090 2761 2540
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 17259 7823
   — збиток 105 0 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 27 48
   Фінансові витрати 140 1081 717
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 117 635
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 16088 6519
   збиток 175 0 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 16088 6519
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 16088 6519
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 9703 7713
   Витрати на оплату праці 240 3523 3085
   Відрахування на соціальні заходи 250 1283 1104
   Амортизація 260 4482 3215
   Інші операційні витрати 270 1737 881
   Разом 280 20728 15998

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 93 829 60093 829 600
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 93 829 60093 829 600
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.17150.0695
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.17150.0695
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству прибуток у сумi 16088 тис. грн. (в 2010 р. прибуток склав 6519 тис. грн.). При цьому дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, з 24528 тис. грн. до 33914 тис. грн.
   В 2011 звiтному роцi зросли операцiйнi витрати (розд. II). Так, матерiальнi затрати зросли на 1990 тис. грн., витрати на оплату працi на 438 тис. грн., iншi операцiйнi витрати (р. 270) на 856 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - на 179 тис. грн. та амортизацiйнi вiдрахування - на 1267 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк збiльшились на 4730 тис. грн.


  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 34391 18907
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 8363 9501
   Повернення авансів 030 11 54
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 2147 1279
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 142 1354
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 21689 18866
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 984 927
   Працівникам 105 3060 2816
   Витрат на відрядження 110 156 255
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 88 81
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1406 1216
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 615 560
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 1751 345
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 15305 6029
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 15305 6029
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 34 58
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 1828 869
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1794 -811
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 5023 3585
   Інші надходження 330 12375 10896
   Погашення позик 340 24204 13534
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 6740 5967
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -13546 -5020
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -13546 -5020
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -35 198
   Залишок коштів на початок року 410 436 238
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 401 436
   Примітки:
   За звiтний перiод чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 15305 тис.грн. Так надходження вiд реалiзацiї продукцiї склали 34391 тис.грн., повернення авансiв - 8363 тис.грн., iншi надходження - 142 тис.грн. Питому вагу у частинi витрат внаслiдок операцiйної дiяльностi складають витрачання на оплату товарiв(робiт, послуг) - 21689 тис.грн., працiвникам - 3060 тис.грн. та вiдрахування на соцiальнi заходи - 1406 тис.грн.
   Чистий рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склали витрати у сумi 1794 тис.грн.
   Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склали витрати у сумi 13546 тис.грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав (-35) тис.грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 23457 0 0 4307 0 2498 0 0 30262
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 23457 0 0 4307 0 2498 0 0 30262
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 16088 0 0 16088
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 16088 0 0 16088
   на кінець року 300 23457 0 0 4307 0 18586 0 0 46350
   Примітки:
   Власний капiтал товариства протягом звiтного перiоду збiльшився на 16088 тис.грн. за рахунок отримання чистого прибутку вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi у 2011р. На кiнець року власний капитал товариства становить 46350 тис.грн. та складається з:
   - статутного капiталу - 23457 тис.грн., який протягом звiтного перiоду залишився без змiн;
   - iншого додаткового капiталу - 4307 тис.грн.;
   - нерозподiленого прибутку - 18586 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 22528 11222 15 0 0 35 11 595 0 0 0 22508 11806 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 8367 6367 1318 0 0 113 104 801 0 0 0 9572 7064 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 408 245 23 0 0 0 1 22 0 0 0 431 266 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 39 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39 16 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 31477 17849 1356 0 0 148 116 1419 0 0 0 32685 19152 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 270 2468
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 94
   Разом 340 270 2562

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 8541 2761
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 0
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 1081
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 27 117

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 3
   Поточний рахунок банку 650 398
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 401
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 117 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 63 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 499 0 0
   Будівельні матеріали 840 833 0 0
   Запасні частини 850 49 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 793 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
   Незавершене виробництво 890 669 0 0
   Готова продукція 900 4126 0 0
   Товари 910 263 0 0
   Разом 920 7412 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 12410 12385 25 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 23035 15858 175 7002

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 4482
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 24517 6774 3811 745 654 3063 0 0 27583 9183 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 24517 6774 3811 745 654 3063 0 0 27583 9183 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 24517 6774 3811 745 654 3063 0 0 27583 9183 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 24517 6774 3811 745 654 3063 0 0 27583 9183 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 27855 15090 12765 12765
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 3381 1600 1781 1781
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 2735 1216 1519 1519
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 154 96 58 58
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 11032 6118 4914 4914
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 13288 7276 6012 6012
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 27855 15090 12765 12765