Створення: 11.11.2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Голубничий Олександр Андрiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Кам'янський"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413713
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Бериславський р-н
        Поштовий індекс 74341
        Населений пункт с.Одрадокам'янка
        Вулиця, будинок вул. Ленiна, 1
        Міжміський код, телефон та факс (05546) 5-42-79, 5-42-79
        Електронна поштова адреса емітента д/н
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiютiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльо класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Кам'янський"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 233314
   Дата видачі 19.02.2001
   Орган, що видав свідоцтво Бериславська райдержадмiнiстрацiя Херсонської обл.
   Зареєстрований статутний капітал 23457400.00
   Сплачений статутний капітал 23457400.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХФ ПАТ "Банк Форум"
   МФО банку 322948 Рахунок 26003301126314
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ХФ ПАТ "Марфiнбанк"
   МФО банку 342285 Рахунок 26007691142

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   01.13.0 ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТIВ, ЯГIД, ГОРIХIВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ I ПРЯНОЩIВ
   01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА
   51.34.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НАПОЯМИ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Виноробна промисловiсть 283 01.06.2006 Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну 11..2.01.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 272 особи, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом протягом звiтного перiоду становила 4 особи, працiвники, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi склали 18 осiб. Розмiр фонду оплати працi за 2010 рiк зменшився у порiвняннi iз попереднiм 2009 роком на 300 тис. грн. i склав 3085 тис. грн., що обумовлено скороченням чисельностi працiвникiв та розмiру їх заробiтної плати. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр вання необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу ; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi ; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором (наприклад питання загальної стратегiї або висування на посади), так i з вiдповiдними структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи iнакше беруть участь у розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   Загальними зборами акцiонерiв 14 березня 2011 року прийнято рiшення дивiденди не виплачувати, а отриманий прибуток за 2010 рiк направити на погашення боргiв попереднiх перiодiв та поповнення обiгових коштiв товариства.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   11.06.2010
   91
   Перелiк питань порядку денного:
   1. Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства в 2009р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2009р.
   3. Затвердження рiчного звiту, балансу та порядку покриття збиткiв за 2009р.
   Прийнятi рiшення:
   По питанню № 1 порядку денного: затвердити звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009 рiк.
   По питанню № 2 порядку денного: затвердити звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009 рiк.
   По питанню № 3 порядку денного: затвердити рiчний звiт, баланс та порядок покриття збиткiв за 2009 рiк. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Бериславська районна рада народних депутатiв 24114910 м. Берислав, д/н, 74300, Херсонська область, пл. Перемоги, 2   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Гулик Людмила Федорiвна  МО № 221127, виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 20.09.1996 д/н 0 0.00000000000%
   Голова наглядової ради  Дмитрук Олена Леонiдiвна  МО № 445578, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.12.1997 13.10.2006 28 128 363 29.97813376589% 28 128 363 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Покрищенко Анатолiй Володимирович  МО № 738566, виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.10.1999 13.10.2006 548 0.00060000000% 548 
   Член наглядової ради  Рибак Вiктор Олексiйович  МО № 871382, виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 19.10.2000 13.10.2006 26 024 0.02800000000% 26 024 
   Член наглядової ради  Пуляєва Наталiя Вiкторiвна  МО № 279897, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.03.1997 13.08.2009 1 0.00000106576%
   Член ревiзiйної комiсiї  Герасимчук Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член ревiзiйної комiсiї  Мельничук Алла Георгiївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Усього   28 155 560 30.00711928858 % 28 155 560 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Голубничий Олександр Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 677529, виданий Новокаховським РВУМВС України в Херсонськiй областi 20.02.1999
   Рік народження 1958
   Освіта Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Комбiнат будiвельних конструкцiй", директор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гулик Людмила Федорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 221127, виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 20.09.1996
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Миколаївський сiльськогосподарський iнститут, факультет бухоблiку
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Кам'янський", заступник головного бухгалтера
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дмитрук Олена Леонiдiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 445578, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.12.1997
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет радiотехнiки та електронiки
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП ТПФ "Гарант", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа протягом звiтного року не переобиралась. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Триатлон" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, кв. 6), а також посаду директора в ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка"(мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, кв. 5). Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу на посадi голови наглядов Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Покрищенко Анатолiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 738566, виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.10.1999
   Рік народження 1960
   Освіта Середня спецiальна, технiкум ГМЕСХ
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Кам'янський", начальник вiддiлу постачання
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу голова комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Рибак Вiктор Олексiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 871382, виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 19.10.2000
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Мелiтопольський сiльськогосподарський iнститут, факультет механiзацiї сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Кам'янський", iнженер-механiк
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пуляєва Наталiя Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 279897, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 17.03.1997
   Рік народження 1971
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, економiчний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Фiнансово-промислова спiлка" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Дзержинського, 37, кв. 5).
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мельничук Алла Георгiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1960
   Освіта середньо-спецiальна, Новокаховський с/г технiкум.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Херсонсье пiдприємство МТЗ "Облагроустаткування", комiрник.
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу комiсiї 14 березня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Герасимчук Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1967
   Освіта Вища, Одеський технiчний iнститут.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бериславський районний вiддiл статистики, економiст.
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу комiсiї 14 березня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Триатлон" 30143616 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Дзержинського, б. 37, кв. 6 13.10.2006 34 704 420 37 34 704 420 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Дмитрук Олена Леонiдiвна МО № 445578, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 10.12.1997 13.10.2006 28 128 363 30 28 128 363 0 0 0
   Усього  86 101 664 92 86 101 664 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Аудитор Манжосiна Ольга Володимирiвна
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2747811229
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Радянська, 46
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4099
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2005
   Міжміський код та телефон (050) 396-42-41
   Факс д/н
   Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Згiдно до Закону України "Про приватизацiю державних пiдприємств" Бериславською районою радою народних депутатiв, наказом № 130-а вiд 22.09.00 р. було прийнято рiшення про приватизацiю радгоспу-заводу "Кам'янський. Процес приватизацiї завершився 18.02.2001 р.. Статут затверджено 19.02.2001 р. i пiдприємство перетворилось в ВАТ "Кам'янський". У свiй час радгосп-завод "Кам'янський" було створено на базi двох вiддiлкiв радгоспу "Львiвський" у 1963 роцi.
   Мета дiяльностi - вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою (виробництво продукцiї
   виноробства). До 1997 року пiдприємство було прибуткове. Починаючи з 1997 року у зв'язку зi змiнами
   в економiцi України, а також з частковим вимерзанням винограду, обсяг виробництва значно скоротивсяю
   В 2005 роцi вiдбулося значне пiдвищення обсягiв промислової продукцiї, що дало змогу стабiлiзувати фiнансовий стан пiдприємства.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура управлiння - вiддiлкова. Вiддiлок №1 - центральна садиба с.Одрадокам'янка, вiддiлок №2 - с.Миколаївка.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк ведеться по журнально-ордернiй формi рахiвництва. Починаючи з 01.01.2000 р. бухгалтерський облiк ведеться згiдно розроблених стандартiв вiд 16.07.1999 року "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
   Текст аудиторського висновку Приватний пiдприємець аудитор Манжосiна Ольга Володимирiвна
   (Реєстрацiйний номер в Реєстрi аудиторських фiрм та приватних пiдприємцiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3641, затвердженого рiшенням Аудиторської палати України № 153/3 вiд 29.09.05 р.) Свiдоцтво чинне до 29.09.2010 р.
   Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта
   пiдприємницької дiяльностi вiд 11.03.2004 р. № 2 499 017 0000 015803
   Свiдоцтво про сплату єдиного податку № 885768 вiд 01 сiчня 2009 р.
   Поштова адреса: 73039, м. Херсон, а/с 336; тел. 8(050) 3964241
   р/р № 26004052301400 в ХФ КБ _Приватбанк" МФО 352479


   Аудиторський висновок

   Головi правлiння
   ВАТ "Кам'янський"
   О. А. Голубничий

   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська допомога" на пiдставi договору № 41-ап вiд 03.02.2011 р. провела з 03.02.2011 р. по 23.02.2011 р. у вiдповiдностi з Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та ними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року N 1528, аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Кам'янський", що включають Баланс станом на 31 грудня 2010 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за 2010 рiк. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативнi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.

   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрнотавлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
   Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка суттєвi викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного влення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинами, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   Аудитор вважає, що отримав достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв.

   На думку аудитора фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан вiдкритого акцiонерного товариства "Кам'янський" на 31 грудня 2010 р. та фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власного капiталу за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
   Не висловлюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на iнформацiю, що подана нижче, оскiльки її розкриття вимагає Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаютьсяавної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року N 1528.

   Основнi вiдомостi про емiтента
   Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство "Кам'янський"
   Код за ЄДРПОУ 00413713
   Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи № 233314 видане Бериславською райдержадмiнiстрацiєю Херсонської областi.
   Мiсцезнаходження Україна, Херсонська область, Бериславський район, с. Отрадокам'янка, вул. Ленiна, 1 Телефони: 0552-46-5-42-54
   Основнi види дiяльностi
   01.11.0 - Вирощування зернових та технiчних культур;
   01.41.0 - Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту;
   01.13.0 - Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв;
   15.93.0 - Виробництво виноградних вiн;
   51.34.0 - Оптова торгiвля напоями;
   51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi

   Херсонським територiальним управлiнням Державної комiсiих паперiв та фондового ринку зареєстровано випуск документарних iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн., у кiлькостi 93829600 шт., на загальну суму 23 457 400 грн., про що видане вiдповiдне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за реєстрацiйним номером № 7/21/1/01 вiд 12.04.2001 р.

   АКТИВИ
   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки
   необоротних активiв

   Згiдно фiнансових звiтiв необоротнi активи пiдприємства представленi:
   " незавершеним будiвництвом вартiстю 2292 тис. грн.;
   " основними засобами залишковою вартiстю13628 тис. грн.;
   " довгостроковими бiологiчними активами вартiстю 17743 тис. грн..;
   " iншими необоротними активами вартiстю 961 тис. грн.
   Основнi засоби на пiдприємствi облiковуються по своїх критерiях, їх оцiнка, синтетичний та аналiтичний облiк вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. № 92. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Прийнятий на пiдприємствi порядок наразносу (амортизацiї) основних засобiв дає повне i достовiрне уявлення про стан зношення основних засобiв на звiтну дату. Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010 р.
   " по первiснiй вартостi складає 31477 тис. грн.;
   " знос складає 17849 тис. грн.,
   " залишкова вартiсть 13628 тис. грн.
   Довгостроковi бiологiчнi активи облiковуються за своїми критерiями, їх оцiнка, синтетичний та аналiтичний облiк вiдповiдає вимогам П(С)БО №30 "Бiологiчнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.11.2005 р. № 790. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Прийнятий на пiдприємствi порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв дає повне i достовiрне уявлення про стан зношення бiологiчних активiв на звiтну дату. Вартiсть бiологiчних активiв станом на 31.12.2010 р.
   " по первiснiй вартостi складає 24517 тис. грн.;
   " знос складає 6774 тис. грн.;
   " залишкова вартiсть 17743 тис. грн.

   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки запасiв
   у бухгаму облiку

   Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк запасiв вiдповiдає даним синтетичного i аналiтичного облiку, а також П(С)БО №9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999 р. № 246.
   Запаси включають: виробничi запаси, незавершене виробництво, готову продукцiю, якi складають станом на 31.12.2009 р. в сумi 6414 тис. грн., у т.ч.:
   " Виробничi запаси 2505 тис. грн.;
   " Незавершене виробництво 467 тис. грн.;
   " Готова продукцiя 3440 тис. грн.;
   " Товари 2 тис. грн.


   Пiдтвердження реальностi розмiру
   дебiторської заборгованостi у бухгалтерському облiку

   При перевiрцi правильностi визнання та оцiнки реальної дебiторської заборгованостi встановлено, що в фiнансовiй звiтностi вона вiдображається по принципу обачностi вiдповiдно до П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999 р.№ 237, та визнається активом. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, подображаються по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод, являється достовiрно визначеною та станом на 31.12.2010 р. складає в сумi 7939 тис. грн. Заборгованiсть реально оцiнена i є ймовiрнiсть погашення її у визначенiй сумi. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 71 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 3603 тис. грн.
   Згiдно даних бухгалтерського облiку та Балансу на пiдприємствi облiковуються iншi оборотнi активи на суму 22 тис. грн.

   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки
   грошових коштiв та їх еквiвалентiв у бухгалтерському облiку

   Станом на 31.12.2010 р. пiдприємство має залишки грошових коштiв на суму 436 тис. грн. Аудиторською перевiркою встановлено, що грошовi кошти пiдприємства представленi залишками на розрахункових рахунках, якi пiдтверджуються виписками банкiв та залишками по касi пiдприємства, якi пiдтверджуються касовими.

   ПАСИВИ

   Пiдтвердження правильностi i адекватностi визначення
   власного капiталу, його структури i призначення

   Власним капiталом, вiдповiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", є частка в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов'язань. Сума активiв у пiдприємства станом на 31.12.2010 р. складає 53109 тис. грн., сума зобов'язань складає 22847 тис. грн, сума власного капiталу дорiвнюється 30262 тис. грн.
   За даними фiнансової звiтностi структура власного капiталу являє собою:
   1. Статутний капiтал пiдприємства, який складає 23457 тис. гривень, що вiдповiдає даним рядка 300 балансу та сумi передбаченiй Статутом, а також даним аналiтичного i синтетичного облiку. У вiдповiдностi зi Статутом учасниками повнiстю оплаченi придбанi ними акцiї;
   2. Iнший додатковий капiтал 4307 тис. грн ;
   3. Нерозподiлений прибуток по рядку 350 Балансу станом на 31.12.2010 р. складає 2498 тис. грн., що вiдповiдає сумi вiдображенiй в Головнiй книзi.
   им чином, аудитор пiдтверджує достовiрнiсть розмiру власного капiталу, який i є чистими активами, станом на 31.12.2010 р. в сумi 30262 тис. грн.
   При порiвняннi вартостi чистих активiв з розмiром статутного фонду, з метою реалiзацiї положень ст. 155 п. 3 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, аудитор прийшов до висновку, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр Статутного фонду Товариства.

   Пiдтвердження реальностi розмiру зобов'язань
   у фiнансовiй звiтностi

   Оцiнка зобов'язань достовiрно визначена, вiдповiдно до П(С)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р. № 20, i є вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому при її погашеннi.
   Перевiркою зобов'язань, вiдбитих у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 р. аудитором встановлено, що загальна сума зобов'язань пiдприємства становить 17266 тис. грн. з них довгостроковi - 12296 тис. грн.

   Перевiркою зобов'язань, вiдбитих у рському облiку i фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 р. встановлено, що пiдприємство має поточнi зобов'язання на суму 4970 тис. грн., якi мiстять у собi:
   " за товари, роботи, послуги 3784 тис. грн.;
   " з бюджетом 27 тис. грн.;
   " з розрахункiв зi страхування 33 тис. грн.;
   " з розрахункiв з оплати працi 65 тис. грн.;
   " короткостроковi кредити банку 1054 тис. грн.;
   " з iнших поточних зобов'язань 7 тис. грн.
   Пiдтвердження реальностi доходiв майбутнiх перiодiв
   у фiнансовiй звiтностi

   Станом на 31.12.2010 р. на балансi пiдприємства облiковуються доходи майбутнiх перiодiв на 5581 тис. грн. За цiєю статтею балансу вiдображено бюджетне фiнансування на розвиток молодих виноградникiв.


   ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

   Пiдтвердження реальностi i точностi фiнансових результатiв
   дiяльностi вiдображених у фiнансовiй звiтностi

   Дохiд ВАТ "Кам'янський" вiий у фiнансовiй звiтностi по справедливiй вартостi активiв, вiдповiдно до П(С)БО №15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. № 290.
   Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за перiод 2010 р. становить 20985 тис. грн.;
   " Iншi операцiйнi доходи складають в сумi 2970 тис. грн.;
   " Iншi доходи складають 48 тис. грн.


   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки витрат
   на виробництво у бухгалтерському облiку

   Витрати в фiнансовiй звiтностi ВАТ "Кам'янський" вiдображає одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань вiдповiдно до П(С)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999 р. № 318. За даними фiнансової звiтностi витрати пiдприємства за 2010 рiк склали 20428 тис. грн. з яких:
   " Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг 11850 тис. грн.;
   " Адмiнiстративнi витрати 892 тис. грн.;
   " Витрати на збут 850 тис. грн.;
   " Iнцiйнi витрати 2540 тис. грн.;
   " Фiнансовi витрати 717 тис. грн.;
   " Iншi витрати 635 тис. грн.

   Результатом дiяльностi пiдприємства в 2010 р. виявився прибуток, що складає 6519 тис. грн., що пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку i вiдображено у фiнансовiй звiтностi.

   24 лютого 2011 р.
   м. Херсон, вул. Радянська 46

   Аудитор Манжосiна О. В.
   сертифiкат аудитора
   серiї А № 005990

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним предметом дiяльностi Товариства є вирощування плодiв та винограду з подальшою переробкою.
   Основнi замовники нашої продукцiї знаходяться за межами Херсонської областi:
   - Харкiвський завод шампанських вин;
   - ТОВ "Сандора" м. Миколаїв;
   - ТОВ "Сандора" м.Херсон;
   - ЗАТ "Артемiвський завод шампанських вин "Вайнерi";
   - ЗАТ "Фоззi.
   Так як 2009 рiк був дуже складним для вирощування багаторiчних насаджень (у зв'язку з природно-клiматнчними умовами) пiдприємство значно зменшило обсяги виробництва як сiльськогосподарської продукцiї так i промислової. У зв'язку з тяжким фiнансовим становищем ВАТ не мало змоги провадити посадку багаторiчних. Були проведенi ремонти як садiв так i
   виноградникiв. Враховуючи стан вiноградникiв (вiк, зрiдженiсть, розмiщення, урожайнiсть) перезакладка насаджень має рiшкче значення в товариствi для виконання довгострокової програми розвитку галузi.
   Крiм того, нестача сировини на ринку виноматерiалiв дозволить ВАТ "Кам'янськнй" в майбутньому збiльшувати площi пiд виногр та реалiзовувати його виробникам або переробляти на виизаводi.

   Основними конкурентами на територiї Херсонської областi є:
   - ВАТ "Таврiя";
   - АФ "Бiлозерський",
   якi теж займаються вирощуванням та переробкою винограду та плодiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв основними придбаннями товариства були:
   Трактори;
   краплинне зрошення саду;
   легковi автомобiлi;
   сiльськогосподарська технiка (культиватори,сiялки, протравлювачi та iнше);
   вантажнi автомобiлi;
   автобус;
   електропогрузчики;
   зерноочиснi машини;
   будiвлi та примiщення.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Тяжкий фiнансовий стан пiдприємства не дозволяє проводити заходи:
   1.По придбанню нової технiки, а саме тракторiв, якi застосовуються при обробiтку виноградникiв i садiв.
   2.По придбанню саджанцiв виноградних та плодових культур для закладання нових площ.
   З.По своєчасному пiдвищенню оплати працi робiтникам пiдприємства.
   4.Часткове вьщшкодування витрат з бюджетних коштьш по догляду за молодими бататорьгчнiши насадженими.
   5.Вплив природно-кльшатичннх умов при вирощуваннi багаторьгчних насаджень.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариством був сплачений штраф за порушення податкового законодавства у розмiрi 15,0 тис. грн.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента В 2010 звiтному роцi товариство користувалось кредитними лiнiями банкiв та власними обiговими коштами.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 1. Збiльшення обсягiв виробництва за рахунок збiльшення площ багаторiчних насаджень.
   2. Введення крапельної системи зрошення для компенсацiї нестачi вологи.
   3. Розширення ринкiв збуту продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Найменування перiод
   показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 53109 48907
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 13628 14767
   Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -- --
   Запаси 6414 6555
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 11613 6107
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 436 238
   Власний капiтал 30262 23743
   Статутний капiтал 23457 23457
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 2498 -4021
   Довгостроковi зобов'язання 12296 11307
   Поточнi зобов'язання 4970 9135
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту
   акцiю 0.06948000 -0.01667000
   Скоригований чистий прибуток (збиток)
   на одну просту акцiю (грн.) 0.06948000 -0.01667000
   Середньорiчна кiльостих акцiй (шт.) 93829600 93829600
   Вартiсть чистих активiв 30262 23743
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   13052.000   13137.000   0.000   0.000   13052.000   13137.000
     — будівлі та споруди   10932.000   10920.000   0.000   0.000   10932.000   10920.000
     — машини та обладнання   1798.000   1945.000   0.000   0.000   1798.000   1945.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   322.000   272.000   0.000   0.000   322.000   272.000
   2. Невиробничого призначення:   1715.000   491.000   0.000   0.000   1715.000   491.000
     — будівлі та споруди   1510.000   386.000   0.000   0.000   1510.000   386.000
     — машини та обладнання   182.000   55.000   0.000   0.000   182.000   55.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   23.000   50.000   0.000   0.000   23.000   50.000
   Усього   14767.000   13628.000   0.000   0.000   14767.000   13628.000
   Опис: Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться згiдно П(С)БУ-7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України 27.04.2000р. №92. По первиннiй вартостi станом на 31.12.2010 р. на рахунку 100 облiковується 31477 тис. грн. основних засобiв, знос становить 17849 тис.грн., залишкова вартiсть складає 13628 тис. грн.
   Основнi засоби товариством використовуються безперервно. Арендованих примiщень товариство не має. Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi за призначенням. Ступiнь використання всiх видiв основних засобiв становить 100 вiдсоткiв. Законсервованих засобiв товариство не має.
   Ступiнь зносу основних засобiв:
   Будiвлi та споруди - 50 вiдсоткiв.
   Машини та обладнання - 24 вiдсоткiв.
   Iншi - 55 вiдсоткiв.
   Усього - 43 вiдсоткiв.
   Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   30262.000 23743.000
   23457.000 23457.000
   23457.000 23457.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(23743.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(23457.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 9996.000  X X
   Короткостроковий кредит  02.04.2008  100.000  20.000000000000  01.04.2011 
   Короткостроковий кредит  25.11.2010  954.000  20.000000000000  24.11.2013 
   Довгостроковий кредит  25.11.2010  8942.000  20.000000000000  24.11.2013 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 27.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 3354.000  X X
   Інші зобов'язання X 3889.000  X X
   Усього зобов'язань X 17266.000  X X
   Опис: Станом на 31.12.2010 р. загальна сума зобов'язань пiдприємства становить 17266 тис. грн. з них довгостроковi - 12296 ти
   Пiдприємство має поточнi зобов'язання на суму 4970 тис. грн., якi мiстять у собi:
   - за товари, роботи, послуги 3784 .;
   - з бюджетом 27 тис. грн.;
   - з розрахункiв зi страхування 33 тис. грн.;
   - з розрахункiв з оплати працi 65 тис. - короткостроковi кредити банку 1054 тис. грн.;
   - з iнших поточних зобов'язань 7 тис. грн.
    
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2009 2 1
   3 2008 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Прийняття рiшення пролонгацiї кредитних договорiв з ХФ АКБ "Форум". Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом 1-го року, та надання повно-важення керiвництву товариства укласти, пiдписати значнi правочини.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) Винагороду отримують у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів Х   
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Кам'янський" За ЄДРПОУ 00413713
   Територія 74341, Херсонська область, Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1 За КОАТУУ 6520685901
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Державний департамент регулювання виробництва та обiгу алкоголю та тютюну За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Виноробна промисловiсть За КВЕД 01.13.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 74341, Херсонська область, Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул. Ленiна, 1
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 3044 2292
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 14767 13628
   Первісна вартість 031 31984 31477
   Знос 032 17217 17849
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 16508 17743
   первісна вартість 036 21188 24517
   накопичена амортизація 037 4680 6774
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 961 961
   Усього за розділом І 080 35280 34624
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 2512 2505
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 293 467
   готова продукція 130 3749 3440
   Товари 140 1 2
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 4272 7939
   первісна вартість 161 4272 7939
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 4 71
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1831 3603
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 238 436
   у т. ч. в касі 231 8 0
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 727 22
   Усього за розділом ІІ 260 13627 18485
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 48907 53109

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 23457 23457
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 4307 4307
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4021 2498
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 23743 30262
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 8942
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 11307 3354
   Усього за розділом ІІІ 480 11307 12296
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 4000 1054
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4845 3784
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 23 27
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 66 33
   з оплати праці 580 198 65
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 3 7
   Усього за розділом IV 620 9135 4970
   V. Доходи майбутніх періодів 630 4722 5581
   Баланс 640 48907 53109
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. збiльшилася на 4202 тис.грн.
   Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу необоротнi активи, встановлено, що в 2010 роцi вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 1139 тис.грн. Сума незавершеного будiвництва на кiнець звiтного перiоду зменшилась у порiвняннi iз початком року на 752 тис. грн. i склала на кiнець 2010 року 2292 тис. грн. Справедлива (залишкова) вартiсть довгострокових бiологiчних активiв зросла на 1235 тис. грн. Сума iнших необоротних актиiв протягом звiтного перiоду не змiнилася i становить на кiнець 2010 року 961 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв, у порiвняннi з 2009 р., на 4858 тис.грн. Так, виробничi запаси скоротилися на 7 тис. грн., сума незавершеного виробництва зросла на 174 тис. грн., запаси готової продукцiї скоротилися на 309 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зросла на 67 тис. грн.боротнi активи товариства зменшилися на 705 тис. грн. В той же час, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 3667 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть збiльшилася на 1772 тис. грн. Оборотнi активи у виглядi товарiв складають на кiнець звiтного перiоду 2 тис. грн. За станом на 31.12.2010 р. збiльшилась сума залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi в порiвняннi з залишком на 31.12.2009 р. на 198 тис. грн. i склала 436 тис. грн.
   По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається збiльшення власного капiталу товариства у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. на 6519 тис. грн., що обумовлено отриманням прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi.
   Довгостроковi зобов'язання товариства, вiдображенi в III роздiлi пасиву балансу, зросли на 989 тис. грн. При цьому на кiнець звiтного перiоду виникли зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв у розмiрi 8942 тис.грн., а iншi довгостроковi зобов'язання скоротились на 7953 тис. грн. i складають на кiнець звiтного ротис. грн.
   Поточнi зобов'язання, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зменшилися на 4165 тис. грн., зокрема, зобов'язання за короткостроковими кредитами банкiв зменшилися станом на кiнець звiтного перiоду на 2946 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги скоротилася на 1061 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом зросли на 4 тис. грн. В той же час зменшились поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування на 33 тис. грн., з оплати працi на 133 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання зросли на 4 тис. грн.
   Сума доходiв майбутнiх перiодiв склала станом на кiнець звiтного перiоду 5581 тис. грн, що на 859 тис. грн. бiльше нiж на початок року.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 24528 19942
   Податок на додану вартість 015 3543 2824
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 20985 17118
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 11850 14340
   Валовий:    
   — прибуток 050 9135 2778
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 2970 1958
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 892 1132
   Витрати на збут 080 850 369
   Інші операційні витрати 090 2540 2700
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 7823 535
   — збиток 105 0 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 48 6
   Фінансові витрати 140 717 1796
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 635 91
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 6519 0
   збиток 175 0 1346
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 6519 0
   — збиток 195 0 1346
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 218
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 6519 0
   — збиток 225 0 1564
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 7713 6935
   Витрати на оплату праці 240 3085 3385
   Відрахування на соціальні заходи 250 1104 1022
   Амортизація 260 3215 2755
   Інші операційні витрати 270 881 774
   Разом 280 15998 14871

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 93 829 60093 829 600
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 93 829 60093 829 600
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.0695-0.0167
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.0695-0.0167
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству прибуток у сумi 6519 тис. грн. (в 2009 р. отримано збиток в сумi 1564 тис. грн.). При цьому дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, з 19942 тис. грн. до 24528 тис. грн.
   В 2010 звiтному роцi операцiйнi витрати (розд. II) збiльшились порiвняно з 2009 роком. Так, матерiальнi затрати зросли на 778 тис. грн., витрати на оплату працi скоротились на 778 тис. грн., iншi операцiйнi витрати (р. 270) зросли на 107 тис. грн. Зросли вiдрахування на соцiальнi заходи на 82 тис. грн. та амортизацiйнi вiдрахування - на 460 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк збiльшились на 1127 тис. грн.


  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 23457 0 0 4307 0 -4021 0 0 23743
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 23457 0 0 4307 0 -4021 0 0 23743
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 6519 0 0 6519
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 6519 0 0 6519
   на кінець року 300 23457 0 0 4307 0 2498 0 0 30262
   Примітки:
   На протязi 2010 року розмiр статутного капiталу товариства не змiнювався.
   На кiнець звiтного перiоду за рахунок отриманого чистого прибутку у сумi 6519 тис.грн. нерозподiлений прибуток склав 2498 тис.грн.
   Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2010 р. становить 30262 тис. грн., в тому числi:
   Статутний капiтал - 23457 тис.грн.
   Iнший додатковий капiтал - 4307 тис.грн.
   Нерозподiлений прибуток - 2498 тис.грн.

  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18907 15114
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 9501 481
   Повернення авансів 030 54 64
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 1279 1525
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 1354 43
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 18866 7451
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 927 1645
   Працівникам 105 2816 2860
   Витрат на відрядження 110 255 216
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 81 162
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1216 1084
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 560 620
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 345 239
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 6029 2950
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 6029 2950
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 58 6
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 869 995
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -811 -989
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 3585 0
   Інші надходження 330 10896 12808
   Погашення позик 340 13534 7154
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 5967 8241
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -5020 -2587
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -5020 -2587
   Чистий рух коштів за звітний період 400 198 -626
   Залишок коштів на початок року 410 238 864
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 436 238
   Примітки:
   За звiтний перiод чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 6029 тис.грн. Так надходження вiд реалiзацiї продукцiї склали 18907 тис.грн., надходження авансiв покупцiв i замовникiв - 9501 тис.грн, повернення авансiв - 54 тис.грн., iншi надходження - 1354 тис.грн. Питому вагу у частинi витрат внаслiдок операцiйної дiяльностi складають витрачання на оплату товарiв(робiт, послуг) - 18866 тис.грн., працiвникам - 2816 тис.грн. та вiдрахування на соцiальнi заходи - 1216 тис.грн.
   Чистий рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склали витрати у сумi 811 тис.грн.
   Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склали витрати у сумi 5020 тис.грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 198 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 0.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 23432 10990 146 0 0 1050 422 652 0 0 2 22528 11222 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 7948 5968 476 0 0 57 49 448 0 0 0 8367 6367 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 430 245 0 0 0 22 18 20 0 0 -2 408 245 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 39 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39 15 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 31984 17217 622 0 0 1129 489 1121 0 0 0 31477 17849 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 -745 2198
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 -7 94
   Разом 340 -752 2292

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 2970 2540
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 0
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 717
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 48 635

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 4
   Поточний рахунок банку 650 432
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 436
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 127 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 1438 0 0
   Паливо 820 138 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 511 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 58 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 233 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
   Незавершене виробництво 890 467 0 0
   Готова продукція 900 3440 0 0
   Товари 910 2 0 0
   Разом 920 6414 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 7939 7939 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 3603 771 2540 292

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 1121
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 21188 4680 3329 0 0 2094 0 0 24517 6774 16508 3329 0 2094 19837
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 21188 4680 3329 0 0 2094 0 0 24517 6774 16508 3329 0 2094 19837
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 21188 4680 3329 0 0 2094 0 0 24517 6774 16508 3329 0 2094 17743
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 21188 4680 3329 0 0 2094 0 0 24517 6774 16508 3329 0 2094 19837
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 20509 11476 9033 9033
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 1116 741 375 375
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 809 460 349 349
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 990 524 466 466
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 9946 5188 4758 4758
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 8457 5023 3434 3434
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 20509 11476 9033 9033