Створення: 11.03.2018

Повідомлення про надання згоди на вчинення значних правочинів – 10/03/2018

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте загальними зборами 10.03.2018р.

  • Надано згоду на оформлення кредиту в розмiрi 27500000грн.
  • Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 144867000грн.
  • Спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18,98%.
  • Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 89505776шт.,
  • кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 57973301шт.,
  • кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 57973301шт., «проти» 0шт.